26 Nd 169/2013
Datum rozhodnutí: 18.02.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.26 Nd 169/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu Doc. JUDr. Věrou Koreckou, CSc., ve věci žalobce Auto Průhonice, a. s. , IČO 28448430, se sídlem Průhonice, V Oblouku 731, zastoupeného JUDr. Evou Matyášovou, advokátkou se sídlem Praha 5, Na Šumavě 4, proti žalovanému J. A. d. A. , zastoupenému opatrovníkem Mgr. Martinem Šefraným, advokátem se sídlem Praha 1, Skořepka 1058/8, o zaplacení 79.694,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 11 C 131/2011, o určení místní příslušnosti, takto:

I. Výrok usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2014, č. j. 26 Nd 169/2013-109, se opravuje tak, že správně zní:: Věc vedenou u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 11 C 131/2011 projedná a rozhodne Okresní soud Praha - západ.

II. Odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2014, č. j. 26 Nd 169/2013-109, se dále opravuje tak, že v předposledním a posledním odstavci se slova Praha východ nahrazují slovy Praha západ .
O d ů v o d n ě n í :
V usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2014, č. j. 26 Nd 169/2013-109, došlo ke zřejmé nesprávnosti, kdy byl omylem jako soud, který má věc projednat, nesprávně uveden Okresní soud Praha východ, namísto správného Okresního soudu Praha západ.
Podle ustanovení § 164 o.s.ř. (§ 243c o.s.ř.) předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné rozhodnutí, které doručí účastníkům.
Dovolací soud postupoval podle citovaného ustanovení, když zřejmou nesprávnost ve výroku a v odůvodnění svého rozhodnutí odstranil tímto opravným usnesením tak, jak je ve výroku uvedeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. února 2014

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á, CSc.
předsedkyně senátu