26 Nd 168/2013
Datum rozhodnutí: 02.07.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
26 Nd 168/2013
U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci projednání dědictví po B. B. , posledně bytem ve S. I, R. 1282, zemřelé, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 15 D 86/2013, o návrhu na delegaci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 15 D 86/2013 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.
Odůvodnění:
Okresní soud ve Strakonicích předložil Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu pozůstalého synovce M. B. (dále jen navrhovatel ) jako jediného závětního dědice zůstavitelky B. B., aby věc projednání dědictví, která je u něho vedena pod sp. zn. 15 D 86/2013 byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Olomouci, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště (§ 12 odst. 2 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů dále též jen o. s. ř. )
Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).
Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Právě tak je tomu v daném případě, neboť je-li M. B. jediným dědicem po zůstavitelce (v řízení dosud nevyšlo najevo, že by zde byly další osoby přicházející v úvahu jako dědicové), bude věc projednána ekonomičtěji soudem, v jehož obvodu je jeho bydliště.
Vzhledem k tomu Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci z důvodu vhodnosti vyhověl a věc podle § 12 odst. 2 o. s. ř. tomuto soudu přikázal.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 2. července 2013
JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu