26 Nd 168/2005
Datum rozhodnutí: 12.09.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

26 Nd 168/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce Ing. R. P., zastoupeného advokátem, proti žalované K. bance, a. s., zastoupené advokátem, o zaplacení 2.682.056,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 19 C 153/2004, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 19 C 153/2004, se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

U Obvodního soudu pro Prahu 1 je pod sp. zn. 19 C 153/2004 vedeno řízení o žalobě Ing. R. P. proti žalované K. bance, a. s., o zaplacení částky 2,682.056,- Kč s příslušenstvím.

Dne 2.9.2005 byl zdejšímu soudu předložen Obvodním soudem pro Prahu 1, spolu se spisem 19 C 153/2004, návrh žalobce na přikázání věci Městskému soudu v Brně. Tento svůj návrh odůvodnil tím, že spor, který žalobce vede se svým zaměstnavatelem K. bankou, a. s., negativně ovlivňuje jeho psychický stav tak, že by v současné době nebyl schopen účastnit se jednání v Praze, když není bez větších obtíží schopen podstoupit zdlouhavou cestu z míst svého bydliště do místa jednání.

Žalovaný ve svém vyjádření k návrhu žalobce zejména uvedl, že s delegací zásadně nesouhlasí, neboť nejsou dány zákonné důvody a navíc by mohlo dojít k porušení zásady hospodárnosti řízení. Rovněž poukázal na požadavek jednotnosti rozhodování soudů, když za situace kdy obdobné spory proti žalované jsou vedeny u Obvodního soudu pro Prahu 1, by zde měl být veden i tento spor. Dále uvedl, že žalobce u jednání dne 4.4.2005 nevykazoval jakékoliv psychické ani fyzické obtíže.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, event. na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

K přikázání věci jinému než příslušnému soudu však lze přistoupit jen výjimečně, z důvodů závažných, neboť představuje výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Proto je zakotveno právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k tomu, kterému soudu má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z jejich pohledu; rozhodnutím o delegaci totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z nich projevil zásadně nepříznivě.

Samotná okolnost, že účastník řízení (žalobce) má bydliště mimo obvod působnosti příslušného soudu, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci. Žalobce ve svém návrhu blíže nespecifikuje psychické potíže, které mu brání v účasti u soudního jednání u místně příslušného soudu v Praze, když nedoložil žádnou lékařskou zprávu nebo jiný důkaz svědčící o jeho špatném zdravotním stavu. Pokud není schopen osobně se zúčastnit jednání u Obvodního soudu pro Prahu 1 pro velkou vzdálenost procesního soudu od jeho bydliště, má soud prvního stupně dostatek procesních prostředků, jak žalobci výkon jeho práv v řízení zaručit.

Za situace, kdy žalovaný s návrhem nesouhlasil a kdy Nejvyšší soud neshledal žádný důvod natolik výjimečný (mající své opodstatnění ve zvláštních okolnostech věci), aby odůvodňoval přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ust. § 12 odst. 2 o.s.ř., návrhu žalobce nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. září 2005

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r.

předseda senátu