26 Nd 167/2005
Datum rozhodnutí: 18.10.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Nd 167/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobkyně MUDr. L. K., zastoupené advokátem, proti žalovanému Ing. P. K., zastoupeného advokátem, o výživné mezi manžely, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 5 C 1631/2004, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 5 C 1631/2004 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

U Okresního soudu Praha-západ je pod sp. zn. 5 C 1631/2004 vedeno řízení o žalobě MUDr. L. K. proti žalovanému Ing. P. K. o výživné mezi manžely.

Dne 2.9.2005 byl zdejšímu soudu předložen Okresním soudem Praha-západ, spolu se spisem 5 C 1631/2004, návrh žalobkyně na přikázání věci Městskému soudu v Brně. Svůj návrh odůvodnila tím, že trpí závažnými problémy pohybového aparátu. V důsledku těchto problémů se nachází často ve stavu pracovní neschopnosti a je pro ni obtížné cestovat na jakékoli větší vzdálenosti, když cestování hromadnými dopravními prostředky je pro ni prakticky nemožné. Osobní automobil nemá k dispozici. Rovněž uvedla, že právní zástupci obou účastníků mají své sídlo v bezprostřední blízkosti Brna, proto je přikázání věci Městskému soudu v Brně vhodné i z hlediska ekonomie řízení. Navíc je u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 22 Nc 97/2001 vedeno řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem účastníků.

Žalovaný s návrhem na delegaci nesouhlasil. Uvedl, že u Okresního soudu Praha-západ je vedena jak žaloba na rozvod manželství, tak žaloba o výživné manželky a není tedy důvod, proč by mělo být řízení kvůli věci péče o nezletilé děti delegováno jinému soudu.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, event. na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

K přikázání věci jinému než příslušnému soudu však lze přistoupit jen výjimečně, z důvodů závažných, neboť představuje výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Proto je zakotveno právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k tomu, kterému soudu má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z jejich pohledu; rozhodnutím o delegaci totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z nich projevil zásadně nepříznivě.

Za situace, kdy návrh na delegaci podala žalobkyně, která je ve špatném zdravotním stavu, když trpí vážnou poruchou pohybového aparátu, což doložila i lékařskými zprávami, a kdy mezi účastníky je u Městského soudu v Brně již vedeno řízení o úpravu poměrů nezl. dětí účastníků pod sp. zn. 22 Nc 97/2001 a kdy právní zástupci obou účastníků mají sídlo v blízkém okolí Brna, se jeví z hlediska hospodárnosti a rychlosti řízení vhodným delegovat předmětnou věc Městskému soudu v Brně. Přikázání věci Městskému soudu v Brně, který již projednává věc péče o nezletilé děti, dává předpoklad, že skutečnosti podstatné pro rozhodnutí budou spolehlivě zjištěny v přiměřené době, aniž by se tak stalo na úkor postavení žalovaného, který s delegací nesouhlasil.

Nejvyšší soud ČR ze všech těchto důvodů dospěl k závěru, že podmínky pro přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti podle ust. § 12 odst. 2 o.s.ř. jsou splněny a návrhu žalobkyně vyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. října 2005

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r.

předseda senátu