26 Nd 166/2005
Datum rozhodnutí: 27.10.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Nd 166/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobkyně MUDr. L. K., proti žalovanému Ing. P. K., zastoupeného advokátem, o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 5 C 1285/2002, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 5 C 1285/2002, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

U Okresního soudu Praha-západ je pod sp. zn. 5 C 1285/2002 vedeno řízení o žalobě MUDr. L. K. proti žalovanému Ing. P. K. o rozvod manželství.

Dne 2.9.2005 byl zdejšímu soudu předložen Okresním soudem Praha-západ, spolu se spisem 5 C 1285/2002, návrh tohoto soud na přikázání věci Městskému soudu v Brně. Návrh byl odůvodněn tím, že žalobkyně požádala o delegaci k Městskému soudu v Brně ve věci vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 5 C 1631/2004 (o úpravu výživného mezi manžely), u tohoto soudu je rovněž vedeno řízení o úpravu poměrů k nezletilým dětem a dále tím, že žalobkyně je ve špatném zdravotním stavu.

Žalovaný s návrhem na delegaci nesouhlasil. Uvedl, že u Okresního soudu Praha-západ je vedena jak žaloba na rozvod manželství, tak žaloba o výživné manželky a není tedy důvod, proč by mělo být řízení kvůli věci péče o nezletilé děti delegováno jinému soudu. Dále uvedl, že jelikož s rozvodem manželství nesouhlasí, bude nutné vyslechnout svědky, kteří mají bydliště v Praze, takže by došlo k zvyšování nákladů řízení.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, event. na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

K přikázání věci jinému než příslušnému soudu však lze přistoupit jen výjimečně, z důvodů závažných, neboť představuje výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Proto je zakotveno právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k tomu, kterému soudu má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z jejich pohledu; rozhodnutím o delegaci totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z nich projevil zásadně nepříznivě.

V posuzovaném případě návrh na delegaci podal soud prvního stupně s ohledem na návrh žalobkyně delegovat věc vedenou u Okresního soudu Praha-západ pod sp.zn. 5 C 1631/2004 o výživné mezi manžely Městskému soudu v Brně a s ohledem na špatný zdravotní stav žalobkyně. Soud prvního stupně rovněž přihlédl k tomu, že u Městského soudu v Brně je vedeno řízení ve věci péče o nezletilé děti účastníků (22 Nc 97/2001). Zájem nezletilých dětí přitom vyžaduje, aby řízení nebylo protahováno a aby věc byla projednána v co nejkratší době. Přikázání věci Městskému soudu v Brně, který již projednává věc péče o nezletilé děti, dává předpoklad, že skutečnosti podstatné pro rozhodnutí budou spolehlivě zjištěny v přiměřené době, aniž by se tak stalo na úkor postavení žalovaného, který s delegací nesouhlasil.

Nejvyšší soud ČR ze všech těchto důvodů dospěl k závěru, že podmínky pro přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti podle ust. § 12 odst. 2 o.s.ř. jsou splněny a návrhu vyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. října 2005

JUDr. Ing. Jan Hušek, v. r.

předseda senátu