26 Nd 165/2005
Datum rozhodnutí: 13.09.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Nd 165/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci dědictví po K. K., zemřelé dne 17.11.1986, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 Nc 150/2005, za účasti dědiců 1) E. M., 2) P. K. a 3) M. K., o návrhu M. K., na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 Nc 150/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

V probíhajícím dodatečném dědickém řízení navrhl jeden z dědiců, M. K., aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Ostravě, neboť další z dědiců, E. M. je vyššího věku (nar. 9.8.1939) a v O. žije. Dále uvedl, že jak on tak i jeho bratr P. K., bydlí ve S. r., v B. B. a projednání věci před Okresním soudem v Ostravě, v bydlišti jejich tety, by bylo pro ně vhodnější.

Ostatní dědicové, E. M., i P. K., vyslovili s delegací svůj souhlas.

Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále o.s.ř. ) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji.

V posuzovaném případě lze dospět k závěru, že za výše uvedených okolností je z hlediska hospodárnosti a rychlosti řízení vhodné, aby projednání dědictví proběhlo u Okresního soudu v Ostravě.

Nejvyšší soud ČR proto jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta prvá o.s.ř.), rozhodl tak, že se věc přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. září 2005

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v.r.

předseda senátu