26 Nd 152/2012
Datum rozhodnutí: 13.06.2012
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
26 Nd 152/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobkyně FINNGASONN s.r.o. , se sídlem v Olomouci, 8. května 450/8, IČ: 283 50 324, zastoupené JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem v Praze 1, Purkyňova 2, proti žalovanému J. H. , o zaplacení částky 1.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 114 Ec 171/2011, o určení soudu, který věc projedná a rozhodne, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 114 Ec 171/2011 projedná a rozhodne Okresní soud v Šumperku.
Odůvodnění:


Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 5. března 2012, č. j. 114 Ec 171/2011-18, vyslovil místní nepříslušnost a věc po právní moci usnesení postoupil Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o.s.ř. ). V odůvodnění citovaného usnesení uvedl, že podle jeho zjištění žalovaný na adrese uvedené v žalobě (tj. M., U B. 916/2) v době zahájení řízení nebydlel, neboť jde o administrativní adresu Městského úřadu Mohelnice, kde má od 19. února 2009 dosud evidováno pouhé trvalé bydliště. Dále uvedl, že usnesením ze dne 6. února 2012, č. j. 114 Ec 171/2011-16, žalovaného bezvýsledně vyzval, aby se ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení vyjádřil, od kterého data se zdržuje na adrese u paní M., v O. K. H., U H. 152/30.
Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podmínky pro rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit.
V projednávané věci se soudu, u něhož byl podán návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, nepodařilo zjistit místo skutečného bydliště žalovaného a ani místo, kde se v době podání návrhu zdržoval. V té době však měl hlášen trvalý pobyt na adrese M., U B. 916/2, což je adresa ohlašovny Městského úřadu Mohelnice, kde se však nezdržoval a ani si zde nevyzvedával zásilky.
Za této situace Nejvyšší soud České republiky zejména s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení a také s ohledem na žalobcovo sídlo v blízké Olomouci určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Šumperku, u něhož bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 13. června 2012

JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu