26 Nd 15/2017
Datum rozhodnutí: 22.02.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.26 Nd 15/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka ve věci návrhu na nařízení exekuce a pověření exekutora oprávněné České kanceláře pojistitelů se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1724/129, IČO 70099618, proti povinnému D. V. , vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 31 EXE 591/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto: Věc vedenou u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 31 EXE 591/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Kroměříži. O d ů v o d n ě n í: Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, podal dne 14. 11. 2016 Okresnímu soudu v Kroměříži žádost o pověření k provedení exekuce. Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 9. 12. 2016 č. j. 31 EXE 591/2016-16, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc předkládá podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), Nejvyššímu soudu. Dospěl k závěru, že v exekučním návrhu je uvedeno bydliště povinného, avšak Centrální evidencí obyvatel povinný neprochází . Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.,
které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále exekuční řád ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Místně příslušným exekučním soudem je podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

V daném případě věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť na území České republiky nemá místo pobytu, není v současné době ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody ani zabezpečovací detenci a není známo, jestli zde má exekucí postižitelný majetek vzhledem k tomu, že jeho existenci exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012 sp. zn. 31 Nd 200/2012).

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013 sp. zn. 26 Nd 119/2013). Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 22. února 2017

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu