26 Nd 14/2017
Datum rozhodnutí: 23.03.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 1 o. s. ř., § 11 odst. 3 o. s. ř., § 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.26 Nd 14/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné České televize , se sídlem v Praze 4, Podolí, Na hřebenech II 1132/4, IČO 00027383, zastoupené JUDr. Daliborem Kalcsem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Resslova 956/13, proti povinnému J. B. , pro 4.320 Kč s příslušenstvím, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 31 EXE 593/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Usnesení Okresního soudu v Kroměříži ze dne 9. prosince 2016, č. j. 31 EXE 593/2016-12, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec, se sídlem v Liberci, Voroněžská 144/20, požádal Okresní soud v Kroměříži o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 4.320 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 9. 12. 2016, č. j. 31 EXE 593/2016-12, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť na území České republiky nezjistil žádné místo pobytu povinného (povinný nebyl nalezen v informačním systému základních registrů).

Podle § 11 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších přepisů (dále jen o. s. ř. ), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále exekuční řád ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 věta první exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince.

Nejvyšší soud z údajů v centrální evidenci obyvatel zjistil, že povinný má bydliště na adrese K. Lze tedy stanovit obecný soud povinného a důvod pro určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšším soudem tak není dán.

Nejvyšší soud proto usnesení okresního soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. března 2017

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu