26 Nd 134/2017
Datum rozhodnutí: 23.05.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.26 Nd 134/2017

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka ve věci návrhu na nařízení exekuce a pověření exekutora oprávněné Pangea Minerals Development Ltd. , se sídlem v Londýně, Stopher House, Webber Street 15, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, reg. č. 03820848, zastoupené JUDr. Jindřiškou Kořínkovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Nuselská 499/132 , proti povinnému T. T. L. , vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 207 EXE 5003/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 207 EXE 5003/2017 projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ.

O d ů v o d n ě n í:
Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš, Exekutorský úřad Praha-západ, podal dne 31. 12. 2016 Okresnímu soudu Praha-západ žádost o pověření k provedení exekuce.

Okresní soud Praha-západ usnesením ze dne 10. 3. 2017, č. j. 207 EXE 5003/2017-41, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc předkládá podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), Nejvyššímu soudu. V odůvodnění usnesení uvedl, že z výpisu z centrální evidence obyvatel a z výpisu z registru obyvatel bylo zjištěno, že povinný nemá v České republice trvalý pobyt ani pobyt cizince a že soudu není známo, kde se nachází majetek povinného.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále exekuční řád ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Místně příslušným exekučním soudem je podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

V daném případě věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť na území České republiky nemá místo pobytu a není známo, jestli zde má exekucí postižitelný majetek vzhledem k tomu, že jeho existenci exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012 sp. zn. 31 Nd 200/2012).

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013 sp. zn. 26 Nd 119/2013).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. května 2017

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu