26 INS 10835/2015
r 1 mmumwąm u .-'. esílatel: Krajský süud v Českých Budéjüvicích Zátküvn nábřeží 2

370 E4 České Budějüvice

D Eásillu łpísemnustíl byla dodá dne ................. ..t .... .. 'I' ....... ..-"

Fmtuie adresátnehjli unii! | _. " [Písemnnst] Hufem du du '_-.--'I ' UČEHHA DD VLASTHÍCH HUHÚU" ' " T III. u ' né litá? . mi*:th !IP ' " !MNIWIłłlNlłI|II|IH||||| |||E|||||||||||HM|||I|| || *ůů351m-5-2ü1ú-1* 25 IHE 1053521115542 usnasaní _--'--l-v H v 1 Veselína žnicí Jménułpfümeniwdávajldmuhr " . ilľlpřůlłmýmlmktuälăňh převahu 15 -=-' plsuulmiterááillhupřanala J

F' "l ssílatel: Krajský seusl v Českých Budejevielch

Zátkeve nábřeží 2 370 B4 Česke Budějovice le'lľäiłnillnmłujfůuü 'r-.I :

DIästlkaMsemnustlhyladüdä-.-' dne. ....................... ..h ..... ;-: retail: Musil: neb# :umím i; l. . (písemnost: vložena du

u Zulu _ d.a HUĚEHHA na ULAsTHICH suseu Typ l

I _. UMDAT IWWHHHl!!E||||W|||||I||I|I|||||||I|||||||||||lN 5-2 e 1 s-2 :r

*1545351-

25 IMS 10535f2015-B-22 usneseni1::lw Hybšev

Perlc 391 ::inad LuinieiDagmar

Jména a płijnľfy .II'' l' 'Infllmeninsuhsheáxeuku převzala a mi****m*"ÉWWWöĚěnäIÍ .......

Íf: dpi! nauky,klslă1á5iltupłemla

x'J_ł'

esílatel: Krajský scud v Českých Budejcvicícm Zátkcvc nábřeží 2 3m 34 Česke Budejcýice r'Winniuiídln-nľäsilhípísenncsübjíadudá d ....................... ..'I' ....... .. '.;Ij". __ Fédłeadmsät nebyla-n a-ípísemnnstl uložena dn u _ .. n s .in __ l-jazyk. r .-eufsuknccvmsmím sumu Ty m ukLAcAT F l nmannnnumíuíumumíníuíl

41535-5-

!E IMS 105351'21115-5-22 u esení._ f / 5 / 7 .s 47: 'Karel Hy

Štěpnic ü

?fl-C93-s ' . 'd' i? I s e-111;.; _ _ . 4' . . ' = 4% f k '-1' ř * 1 mi íümeníwdavaiídmbr " l E ó ._--.-'i f fi 'ł'-

391 a ve eli nad Lužnicí.--'.-lr .I :i: ' ' :whyka mi . "ł E11. a' 1% H] l: mm l: 'Włitätuăsilkýłlne a", f '56 x .I l .. FB Hmrmüäsilhphh' ............. ..

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

26INS 10835/2015 lvvlvvuv vv lv v. lvl lvlvlvllvv llvv

B-22 usnesení, tisková skupina 46351-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 23.06.2016

Povolení výjimky ze zákaz 2016/05/31 10:59:46 JUDr. Šimková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66211832, ins. správce, ID: ŠIMKOVÁEVA 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Šimková-JUDr. anonymizovano Šimková, Chelčického 95/15, 37001 české Budějovice, cz

ID DS: cc2yjnw

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

02.06.2016 10:43:04

02.06.2016 10:43:04

02.06.2016 10:43:04 02.06.2016 10:53:36

03.06.2016 07:13 03.06.2016 01:22

Mgr. Jitka Švestková 02.06.2016 10:53:36

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Korešová LucieSpisová značka:261NS 10835/2015 Identifikace dotazuz46351-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.06.2016 10:03 Kontrolu provedl: Mgr. Švestková Jitka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzJUDr. Šimková anonymizovano , nar. Typ ins. IDzšlMKOVÁE anonymizovano , IČ: 66211832, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR 1D DS:CCZyjnw Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Šimková, firma: JUDr. anonymizovano Šimková-Insolvenční správce

IČ: 66211832

Adresa: Chelčického 15/95, 37001 České Budějovice, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:3 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:3 adresátů AdresátzHybš anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc: IDzHYBŠ MIRO 1 IC: 45002738, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Hybš, Miros anonymizovano , 45002738 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR AdresátzHybšová anonymizovano , anonymizovano , TYPľ:fyzioká lDzHYBŠOVÁlVET310569 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Hybšová, Iv anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzHybš Karel, fyzická Then fyzická lDzHYBŠ KARE 1 Hledáno v DS:typ: FO, Hybš, Karel Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSJICCB Strana 1 z 1 AAM112R