26 ICm 80/2013
Jednací číslo: 26 ICm 80/2013-146 KSBR 26 INS 15222/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci

žalobce: NOVA leasing, a.s., IČ 246 87 332, se sídlem Praha 4, Líbalova 2348/1 zast. JUDr. Lubošem Kunou, advokátem se sídlem Praha 4, Táborská 29 proti

žalované: JUDr. Martina Skřivánková, IČ 163 26 246, se sídlem Brno, Mezírka, insolvenční správkyně dlužníka GLANIS výrovní družstvo, se sídlem Brno, Vlhká 21, IČO 277 01 417 o vyloučení majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Z majetkové podstaty dlužníka GLANIS, výrobní družstvo, se sídlem Brno, Vlhká 21, IČ 277 014 17 v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 26 INS 15222/2012 se vylučují -rotační pec 10E (2010) výrobní číslo 18035, -balící stroj ELIXA + YR (2009) výrobní číslo 1/12957, -provalovací stroj ROLLFIX 600 (2008) výrobní číslo 02027-030318, -hnětací stroj MAG-R120 (2010) výrobní číslo 16229, -trezírovací stroj (2002) výrobní číslo 021009, -krájecí stůl poloautomat (2009), -pec INOXTREND (2008) výrobní číslo 08300003, -2x pec INOXTREND (2008), -hnětací stroj RE 22 (1992) výrobní číslo 2910/92, -2x hnětací stroj (2000), -6x vozík do pece.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 2.1.2013 doručenou soudu dne 2.1.2013 domáhal se žalobce vyloučení věcí uvedených ve výroku I. rozsudku z majetkové podstaty dlužníka tamtéž uvedeného (dále jen dlužník) a to z toho důvodu, že je výlučným vlastníkem všech sporných věcí a to ode dne 30.9.2011 a to na základě Smlouvy o koupi a prodeji movitých věcí (dále jen kupní smlouva). Následně žalobce sporné věci jako pronajímatel pronajal dlužníku jako leasingovému nájemci a to leasingovou smlouvou č. 1110975 ze dne 30.9.2011 (dále jen leasingová smlouva). Dlužník však neplatil leasingové splátky a proto žalobce leasingovou smlouvu vypověděl.

Žalovaná ve svých vyjádřeních nepopřela uzavření shora jmenované kupní a leasingové smlouvy. Uvedla, že při podepisování těchto smluv žalobce podstrčil dlužníkovi splátkový kalendář a dohodu o zápočtu závazků, takže na zaplacení kupní ceny zbývalo pouze 827.883,-Kč a to ke dni 30.9.2011, které však žalobce zaplatil na účet dlužníka dne 10.10.2011. Vzhledem k tomu, že žalobce neuhradil kupní cenu, dlužník dopisem ze dne 24.9.2012 odstoupil.

Ze skutkových nesporností mezi účastníky vzal soud za prokázané, že -usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 14.12.2012 č.j. KSBR 26 INS 15222/2012 A-30 byl zjištěn úpadek dlužníka GLANIS, výrobní družstvo, se sídlem Brno, Vlhká 21, IČ 277 014 17, dále jen dlužník a na jeho majetek byl prohlášen konkurz -insolvenčním správcem jmenovaného dlužníka byla ustanovena žalovaná, -sporné věci jsou sepsány v majetkové podstatě dlužníka, -vyrozumění žalované o soupisu sporných věcí do majetkové podstaty bylo doručeno žalobci dne 27.12.2012, a je tedy žaloba doručená soudu dne 7.1.2013 žalobou včasnou (§ 225 odst. 2 IZ), -žalobce jako mandatář uzavřel s dlužníkem jako mandantem dne 26.9.2011 Mandátní smlouvu č. 395-2011/00119 (č.l. 80,79), podle které se žalobce jako mandatář zavázal, že pro dlužníka jako mandanta zařídí úkony směřující k uhrazení pohledávek obchodní společnosti IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. ve výši 858.869,-Kč a VIVA leasing a.s. ve výši 532.449,-Kč za dlužníkem s tím, že mandant se zavázal, že na výzvu mandatáře uzavře s ním kupní smlouvu, kterou prodá mandatáři soubor strojů dle přílohy za částku 4,000.000,-Kč a dále se mandant zavázal, že nejpozději v den podpisu kupní smlouvy zaplatí mandatáři částku, kterou za něj mandatář uhradil shora uvedeným věřitelům, a to formou zápočtu této pohledávky na kupní cenu z kupní smlouvy,

-žalobce jako mandatář uzavřel s dlužníkem jako mandantem dne 20.9.2011 Mandátní smlouvu č. 395-2011/00119 (č.l. 82, 81), podle které se mandatář zavázal, že pro mandanta zařídí úkony směřující k uhrazení pohledávek z exekucí vedených vůči mandantovi a to Exekutorským úřadem Brno-venkov JUDr. Petr Kocián pod č.j. 137-EX26827/10 ze dne 18.1.2011, Exekutorským úřadem Brno-město JUDr. Karel Urban pod č.j. 097 EX 9700/10 ze dne 15.11.2010, Exekutorským úřadem Třebíč JUDr. Jiří Tomek pod č.j. 093 EX 2406/10 ze dne 18.10.2010 s tím, že se mandant zavázal, že na výzvu mandatáře uzavře s ním kupní smlouvu, kterou prodá mandatáři soubor strojů dle přílohy za částku 4,000.000,-Kč a dále se mandant zavázal, že nejpozději dnem podpisu kupní smlouvy zaplatí mandatáři částku, kterou za něj mandatář uhradil exekutorům a to formou zápočtu této pohledávky na kupní cenu z kupní smlouvy, -dlužník jako prodávající prodal žalobci jako kupujícímu Kupní smlouvou o prodeji movité věci s posledním datem podpisu 30.9.2011 věci, jak jsou uvedeny v příloze ke kupní smlouvě (sporné věci) za částku 4,800.000,-Kč (č.l. 9,10), -žalobce jako pronajímatel uzavřel s dlužníkem dle posledního data podpisu dne 30.9.2011 leasingovou smlouvu č. 1110975 včetně přílohy a splátkového kalendáře (č.l. 11-15) a Všeobecných smluvních podmínek (č.l. 16-18), podle které pronajal dlužníku sporné věci, přičemž pořizovací cena předmětu leasingu činí 4,000.000,-Kč bez DPH s tím, že dlužník zaplatí nultou splátku ve výši 1,440.000,-Kč + DPH, 24x řádnou splátku ve výši 194.333,40 Kč plus DPH a 36x sníženou splátku ve výši 0 Kč, -dne podle posledního podpisu 30.9.2011 uzavřeli účastníci dohodu o započtení pohledávek podle Návrhu dohody o započtení pohledávek ze dne 20.9.2011 (č.l. 107-109), podle které má dlužník za žalobcem pohledávku z titulu prodeje souboru sporných strojů ve výši 4,800.000,-Kč a tato se započítává oproti pohledávkám žalobce za dlužníkem z titulu 0. leasingové splátky LS 11110975 ve výši 1,728.000,-Kč, 1. leasingové splátky LS 11110975 ve výši 232.000,-Kč, poplatku za uzavření LS 11110975 ve výši 158.520,-Kč, výkupu předmětu dle smlouvy o exekuci/výkupu č. HO396- 2011/00216 ve výši 389.539,-Kč, výkupu předmětu dle smlouvy o exekuci/výkupu č. HO396-2011/00217 ve výši 68.470,-Kč, výkupu předmětu dle smlouvy o exekuci/výkupu č. HO396-2011/00218 ve výši 4.270,-Kč, výkupu předmětu dle smlouvy o exekuci/výkupu č. HO396-2011/00222 ve výši 532.449,-Kč, výkupu předmětu dle smlouvy o exekuci/výkupu č. HO396- 2011/00223 ve výši 858.869,-Kč, všechny tyto pohledávky v celkové výši 3,972.117,-Kč splatné ke dni podpisu kupní smlouvy, -fakturou č. 20110825 ze dne 30.9.2011 včetně přílohy k této faktuře z téhož dne (č.l. 100,99) fakturoval dlužník žalobci za prodej strojů částku 4,800.000,-Kč, -žalobce zaplatil dlužníkovi dne 10.10.2011 částku 827.883,-Kč na účet dlužníka č. 204206262/0600 (č.l. 110 + č.l. 116), -žalobce dopisem ze dne 11.4.2012 vypověděl leasingovou smlouvu č. 1110975 a to pro nesplácení řádných leasingových splátek dle splátkového kalendáře (č.l. 19), -dopisem ze dne 24.9.2012 odstoupil dlužník od smlouvy, když jako důvod odstoupení uvedl, že nebyla uhrazena kupní cena z kupní smlouvy za soubor strojů a toto odstoupení od smlouvy bylo žalobci doručeno (č.l. 78), -žalobce na odstoupení od smlouvy reagoval dopisem právního zástupce ze dne 1.10.2012 (č.l. 20-22) včetně doručenek (č.l. 23), -dne 18.5.2012 byl vyhotoven exekutorský zápis č. 098 EZ 30/2012 (č.l. 24-35), -dne 21.5.2012 bylo vyhotoveno pokračování exekutorského zápisu č. 098 EZ 36/2012 (č.l. 36-43), -žalobce podal u Městského soudu v Praze žalobu o určení vlastnického práva k movitým věcem (č.l. 49,50) a že řízení o této žalobě vedené tam pod sp. zn. 33 Cm 103/2012 bylo usnesením ze dne 3.6.2014 (č.l. 138), které nabylo právní moci dne 25.6.2014, jak vyplývá z veřejně přístupných stránek www.justice.cz, zastaveno, -dne 20.4.2012 u PČR Městské ředitelství policie Brno pod č.j. KRPB 102499- 1/ČJ-2012-060282 sepsán protokol o trestním oznámení s oznamovatelem Markem Konečným (č.l. 76,77) který v rámci výslechu uvedl, že jednal na základě plné moci za dlužníka při uzavírání kupní smlouvy ze dne 30.9.2011 jakož i leasingové smlouvy z téhož dne a že se jednalo o pro dlužníka nevýhodný leasing, -dopisem ze dne 21.11.2012 sdělil dlužník prostřednictvím právní zástupkyně své stanovisko k věci (č.l. 84).

Z nesporností mezi účastníky vzal tak soud za prokázané, že dlužník prodal žalobci kupní smlouvou ze dne 30.9.2011 sporné věci za vzájemně ujednanou kupní cenu 4,800.000,-Kč. Téhož dne žalobce a dlužník uzavřeli leasingovou smlouvu č. 1110975, podle které žalobce sporné stroje pronajal dlužníkovi s tím, že byly sjednány leasingové splátky ve specifikaci shora uvedené. Již předtím účastníci uzavřeli 2 mandátní smlouvy, podle kterých se žalobce jako mandatář zavázal zajistit za dlužníka zaplacení pohledávek věřitelům v těchto smlouvách uvedeným s tím, že to, co bude takto žalobcem uhrazeno věřitelům, bude použito k započtení na kupní cenu z kupní smlouvy o prodeji sporných věcí. Kupní cena z kupní smlouvy pak byla uhrazena cestou zápočtu dle návrhu dohody o započtení pohledávek akceptované žalobcem dne 30.9.2011 co do částky 3,972.117,-Kč a doplatku kupní ceny ve výši 827.883,-Kč, který poukázal žalobce na účet dlužníka dne 10.10.2011. Dnem 10.10.2011 byla tak zcela zaplacena kupní cena z kupní smlouvy ze dne 30.9.2011. Vzhledem k tomu, že dlužník další leasingové splátky neplatil, vypověděl žalobce leasingovou smlouvou a to přípisem ze dne 11.4.2012. Dlužník přípisem ze dne 24.9.2012 odstoupil jak od kupní, tak i leasingové smlouvy a to z toho důvodu, že podle jeho názoru nezaplatil žalobce řádně kupní cenu z kupní smlouvy a krom toho, že žalobce nedodal v důsledku odstoupení dlužníka od kupní smlouvy dlužníkovi předmět leasingu.

Pro úspěšnost žaloby na vyloučení věci z majetkové podstaty dle § 225 odst. 1 IZ lze dle názoru soudu i v poměrech insolvenčního řízení aplikovat přiléhavou judikaturu vztahující se k podmínkám vyloučení věci z konkurzní podstaty v úpravě obsažené v § 19 odst. 2 ZKV, podle které musí být kumulativně splněny tyto předpoklady: že se žalobce odlišný od úpadce (dlužníka) včas podanou žalobou proti správci se domáhá vyloučení věcí sepsaných do konkursní (majetkové) podstaty, že konkursní (insolvenční) řízení trvá a žalobce osvědčí právo, které jej opravňuje k vyloučení takových věcí z konkursní (majetkové) podstaty (srovnej např. rozsudky Nejvyššího soudu ČR uveřejněné pod č. 27/2003 a 9/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). V souzeném případě je z nesporností mezi účastníky zjevné, že až na posledně jmenovanou jsou splněny shora uváděné podmínky a bylo na posouzení soudu toliko, zda žalobce prokázal, že mu svědčí právo k vyloučení věcí z konkursní (majetkové) podstaty (dále jen vylučovací právo).

Žalobce tvrdí, že vylučovacím právem je jeho vlastnické právo ke sporným věcem, které nabyl na základě kupní smlouvy ze dne 30.9.2011. Oproti tomu žalovaná tvrdí, že žalobce není vlastníkem sporných věcí a to vzhledem k tomu, že dlužník od jmenované kupní smlouvy řádně odstoupil. Z nesporností mezi účastníky dospěl soud k závěru, že účastníci uzavřeli řádnou kupní smlouvu a kupní cena z této kupní smlouvy byla žalobcem řádně zaplacena a to jednak zápočtem pohledávek ze dne 30.9.2011 a dále pak bezhotovostní platbou žalobce zaplacenou na účet dlužníka dne 10.10.2011. Neobstojí námitky žalované (přesněji námitky dlužníka), pokud se dovolává toho, že platně odstoupil od kupní smlouvy pro nezaplacení kupní ceny. Jak vyplývá ze započtení pohledávek ze dne 30.9.2011, součástí započtení byly pohledávky žalobce výše specifikované, které lze rozdělit do 2 skupin a to jednak na splátky leasingové smlouvy a poplatek za její uzavření a dále pak na vykoupení předmětů dle podle dvou mandátních smluv, které dlužník nezpochybňuje. Dlužník v odstoupení ze dne 24.9.2012 zpochybňuje důvodnost započtených pohledávek z leasingové smlouvy. Nelze přehlédnout, že leasingová smlouva je nepojmenovaným smluvním typem uzavíraným v rámci smluvní autonomie smluvních stran, přičemž v tomto smluvním typu jsou obsaženy prvky úvěru, nájmu a koupě (k povaze leasingových smluv srovnej např. rozsudek velkého senátu NS ČR ze dne 13.1.2010 sp. zn. 31 Cdo 4356/2008 publikovaný ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu po R 24/2011, na jehož vyčerpávající odůvodnění soud pro stručnost v celém rozsahu odkazuje). Jinak řečeno, pokud žalobce a dlužník uzavřeli leasingovou smlouvu ze dne 30.9.2011 včetně přílohy k ní, splátkového kalendáře a Všeobecných smluvních podmínek, jedná se o jejich svobodný projev vůle touto smlouvou deklarovaný. Neobstojí tvrzení dlužníka o okolnostech uzavírání leasingové smlouvy, které učinil až více než půl roku po uzavření leasingové smlouvy u výslechu u PČR a které pak vtělil i do odstoupení od smlouvy ze dne 24.9.2012, které soud považuje za zcela účelové. Nic totiž nebránilo dlužníku, aby se řádně s obsahem smlouvy a jejich příloh seznámil předtím, než tyto listiny podepsal, příp. pokud s nimi nesouhlasil a toto jak tvrdí, zjistil až po podpisu, bez zbytečného odkladu u žalobce reklamoval. Toto se však nestalo, naopak dlužník ještě inkasoval 10.10.2011 od žalobce částku doplatku ve výši 827.883,-Kč. Proto má soud za prokázané, že žalobce řádně splnil svoji povinnost zaplatit kupní cenu z kupní smlouvy a není proto odstoupení od smlouvy učiněné dlužníkem dne 24.9.2012 důvod. Proto soud žalobě vyhověl. Pro úplnost se podotýká, že nemůže obstát ani odstoupení dlužníka od leasingové smlouvy pro nepředání předmětu leasingu, když jak shora rozvedeno, byl žalobce vlastníkem věcí, které byly předmětem nájmu z leasingové smlouvy a byl tedy oprávněn tyto věci dlužníkovi leasingovou smlouvou pronajmout.

S ohledem na shora uvedené považuje soud za nadbytečné hodnotit exekutorský zápis č. 098 EZ 30/2012 ze dne 18.5.2012 (č.l. 24-35), pokračování exekutorského zápisu č. 098 EZ 36/2012 ze dne dne 21.5.2012 (č.l. 36-43), jakož i další korespondenci účastníků shora uváděnou a stejně tak i okolnosti týkající se řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 33 Cm 103/2012.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 150 o.s.ř. kdy jinak ve sporu neúspěšná žalovaná sepsala sporné věci do majetkové podstaty dlužníka vzhledem k tomu, že je povinna tak učinit i v případě, pokud je sporné vlastnictví takových věcí. V tom soud spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele, a proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 18. listopadu 2014

JUDr. Petr Kolář, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová