26 ICm 4237/2013
70/26 ICm 4237/2013-46 (KSBR 26 INS 10823/2013-C2)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem, JUDr. Radkou Semelovou, v právní věci žalobce Mgr. Marek Sochor, sídlem Jihlavská Brána 10, Třebíč, insolvenční správce dlužníka Mokrý anonymizovano , anonymizovano , bytem Jasanová 1119, 674 01 Třebíč proti žalovanému Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Luční 874/52, 674 01 Třebíč, právně zastoupenému JUDr. Jaroslavem Pavlíkem, advokátem, Bráfova 20, Třebíč, o určení pohledávky

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Pavlem Mokrým pohledávku ve výši 5,365.288,-Kč z právního důvodu smlouvy o půjčce ze dne 4.1.2010 a vykonatelného notářského zápisu NZ 582/2010, N 630/2010 ze dne 13.7.2010, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 16.12.2013 domáhal určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Pavlem Mokrým vykonatelnou pohledávku ve výši 5,365.288,-Kč z právního důvodu smlouvy o půjčce ze dne 4.1.2010 a vykonatelného notářského zápisu NZ 582/2010, N 630/2010 ze dne 13.7.2010. Žalobce v žalobě uvedl, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 21.8.2013, č.j. KSBR 26 INS 10823/2013-A-22 byl zjištěn úpadek dlužníka Pavla Mokrého a žalobce byl ustanoven insolvenčním správcem. Na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz. Žalovaný do insolvenčního řízení přihlásil dne 6.9.2013 svoji pohledávku za dlužníkem ve výši 6.575.123,70 Kč, ze které představuje částka 5,365.288,-Kč jistinu a 1.209.835,70 Kč příslušenství tvořené úrokem z prodlení. Jako právní důvod vzniku pohledávky je uvedena smlouva o půjčce ze dne 4.1.2010. S odkazem na notářský zápis č.j. NZ 582/2010, N 630/2010 sepsaný JUDr. Jiřím Strnadem, notářem v Třebíči byla pohledávka isir.justi ce.cz ve výši 5,365.288,-Kč přihlášena jako vykonatelná. Žalobce při přezkumném jednání dne 20.11.2013 popřel pravost pohledávky žalovaného, a to jak v části vykonatelné, tak v části nevykonatelné. O popření byl žalovaný vyrozuměn dopisem ze dne 27.11.2013. Důvodem popření pohledávky jsou pochybnosti žalobce o pravosti pohledávky, když žalobce s odkazem na vyjádření dlužníka o účelovém vytvoření notářského zápisu a faktické neexistenci půjčky má za to, že pohledávka neexistuje. Dle tvrzení dlužníka tento nikdy od žalovaného žádnou půjčku neobdržel. Žalovaný nikdy žalobci nepředložil doklad o tom, že půjčku dlužníkovi skutečně poskytnul.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil v podání ze dne 26.11.2015. Uvedl, že smlouva o půjčce ze dne 4.1.2010 byla mezi žalovaným a dlužníkem řádně uzavřena a dlužník se zavázal částku 5,365.288,-Kč žalovanému zaplatit do 30.9.2010. Na stvrzení závazku dlužníka ze smlouvy o půjčce byl sepsán notářský zápis č.j. 582/2010, N 630/2010, v němž dlužník uznal dluh ve výši 5,365.288,-Kč a zavázal se ho zaplatit do 30.9.2010. Pokud dluh nebude uhrazen do 15.10.2010, dohodly se smluvní strany na přímé vykonatelnosti notářského zápisu s úrokovou mírou 1 % měsíčně. K předání finanční hotovosti ve výši 5,365.288,-Kč došlo v kanceláři žalovaného za jeho přítomnosti, přítomnosti dlužníka a asistentky žalovaného paní Jitky Krátké. Dlužník stvrdil existenci dluhu i v listině o uznání dluhu ze dne 3.11.2010, který podepsal společně s manželkou Jindřiškou Mokrou-Malhotskou.

Žalobce svá tvrzení o faktické neexistenci půjčky v řízení neprokázal. Neunesl tak důkazní břemeno v tomto řízení. Z listin, které měl soud při rozhodování k dispozici, existence závazku dlužníka k vrácení poskytnuté půjčky ve výši 5,365.288,-Kč jednoznačně vyplývá. Jedná se jednak o uznání dluhu ze dne 3.11.2010 podepsané dlužníkem a jeho manželkou, které potvrzuje existenci půjčky od žalovaného poskytnutou v průběhu měsíce ledna 2010 v celkové výši 5,365.288,-Kč, smlouvu o půjčce dne 4.1.2010, kdy dlužník potvrdil příjem půjčené částky 5,365.288,-Kč a zavázal se dluh uhradit nejpozději do 30.9.2010 a notářský zápis sepsaný notářem JUDr. Jiřím Strnadem NZ 582/2010, N 630/2010, z něhož vyplývá rovněž existence závazku dlužníka k vrácení částky 5,365.288,-Kč i uznání tohoto dluhu. Dlužník dal svolení, aby byl tento notářský zápis titulem pro výkon rozhodnutí nebo exekuci pohledávky ve výši 5,365.288,-Kč, pokud dluh nezaplatí do 30.9.2010. Listiny: odvolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Třebíči z 18.1.2011, vyjádření dlužníka publikované v ISIR v odd. A, řádek 19 a protokol o jednání před Okresním soudem v Třebíči ze dne 11.9.2012 ve věci sp.zn. 9 Exe 2216/2010 sice obsahují vyjádření dlužníka o tom, že půjčka mu poskytnuta nebyla, avšak tato tvrzení dlužníka jsou v přímém rozporu s listinami označenými výše, ve kterých svůj dluh dlužník opakovaně uznává.

V řízení tedy bylo prokázáno, že dlužník opakovaně svůj dluh k vrácení částky 5,365.288,-Kč z titulu uzavřené smlouvy o půjčce ze dne 4.1.2010 písemně uznal. Podle § 323 odst. 1 obch.zák. uzná-li někdo písemně svůj určitý závazek má se za to, že v uznaném rozsahu tento závazek trvá v době uznání. V uvedeném ustanovení je zakotvená vyvratitelná právní domněnka, že v době uznání závazek trvá. Důkazní břemeno ohledně prokázání opaku potom přechází na žalobce, který toto důkazní břemeno, jak je uvedeno výše, neunesl. Žaloba byla proto zamítnuta.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků, podle něhož ve sporu o pravost výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Podle § 157 odst. 4 o.s.ř. odůvodnění tohoto rozsudku obsahuje pouze předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Vrchnímu soudu v Olomouci. Toto právo však účastníkům řízení nepřísluší, neboť se ho výslovně vzdali u soudního jednání dne 11.10.2016.

Krajský soud v Brně Dne 11.10.2016

JUDr. Radka Semelová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jaroslava Bártová