26 ICm 3462/2011
Číslo jednací: KSBR 26 ICm 3462/2011-23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v právní věci žalobce: Mgr. Radek Frkal, Příkop 6, 602 00 anonymizovano , insolvenční správce dlužníka TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s.r.o., se sídlem Vlhká 200/28, anonymizovano , IČ: 494 50 336, zast. JUDr. Františkem Frkalem, advokátem AK Příkop 6, 602 00 anonymizovano , proti žalovanému: JUDr.Petr Všetečka, bytem Čtvrtě 317/2, 634 00 anonymizovano , anonymizovano , o neúčinnost právního úkonu dlužníka (odpůrčí žaloba)

takto:

I. Žaloba na určení, že právní úkon, a to kupní smlouva ze dne 26.8.2010, již uzavřel žalovaný jakožto jednatel dlužníka TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s.r.o., IČ: 494 50 336, se sídlem anonymizovano , Vlhká 200/28, PSČ 602 00 s prodávajícím Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150 00 Praha 5, IČ: 61860476, jejímž předmětem byla koupě 2103 ks stravenek v nominální hodnotě 40 Kč za 1 stravenku, a to za kupní cenu v celkové výši 89 203,-Kč včetně 20% DPH a manipulačního poplatku, je vůči věřitelům a žalobci neúčinný, s e z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 29.12.2011 se žalobce domáhal určení neúčinnosti právního úkonu tak, jak je výše uvedeno. Uvedl, že z účetnictví dlužníka zjistil, že žalovaný coby jednatel dlužníka dne 26.8.2010 nakoupil od společnosti Sodexo Pass Česká republika a.s. pro dlužníka 2103 ks stravenek v nominální hodnotě 40 Kč za 1 stravenku. Kupní cena stravenek v celkové výši 89 203,-Kč včetně 20% DPH a manipulačního poplatku byla kupujícím uhrazena hotově. Ke dni 26.8.2010 měl dlužník pouze několik kmenových zaměstnanců, s nimiž byl v následujících měsících rozvázán pracovní poměr. V účetnictví a obchodních knihách za rok 2010 nejsou vedeny doklady, z nichž by vyplynulo, že stravenky byly dále prodány zaměstnancům dlužníka, eventuálně, že by došlo ke zpětnému prodeji stravenek. Žalovaný jakožto jediný jednatel dlužníka a jediný vedoucí a řídící pracovník dlužníka byl v inkriminovaném období odpovědný za nákup stravenek, jejich následný prodej zaměstnancům eventuálně zpětný prodej stravenek prodávajícímu. Žalovaný při výkonu funkce jednatele nepostupoval s péčí řádného hospodáře, když již v době úpadku dlužníka nakupoval stravenky v počtu a hodnotě, která je ve zřejmém nepoměru k počtu zaměstnanců dlužníka. Žalovaný nese i odpovědnost za distribuci a hospodaření se stravenkami, včetně případné zpronevěry stravenek, a to do výše kupní ceny tj. 89 203,-Kč. Žalobce má za to, že na popsaný skutkový stav lze aplikovat dvě skutkové podstaty neúčinných právních úkonů, a to ust. § 241 a ust.§ 242 insolvenčního zákona. Jelikož úpadek byl zjištěn dne 30.12.2010, je odpůrčí žaloba podána v zákonné lhůtě dle ust. § 239 odst. 3 insolvenčního zákona, tedy ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Žalobce k žalobě doložil daňový doklad č. 0101010648 vystavený dodavatelem Sodexo Pass Česká republika a.s. pro odběratele TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s.r.o. za stravenky na částku 89 203,-Kč včetně DPH se splatností 26.8.2010, na němž je současně potvrzena platba v hotovosti dne 26.8.2010, dále doložil výpis z obchodního rejstříku dlužníka.

Žalovaný se vyjádřil k žalobě podáním ze dne 23.1.2012. Uvedl, že firma dlužníka ukončila s městským částmi, pro které zajišťovala celoroční údržbu komunikací, poskytování služeb a to s tím, že termín poslední výpovědi byl k 30.9.2010. Je skutečností, že už před ukončením činnosti k uvedenému datu firma dlužila svým zaměstnancům výplatu mezd za předchozí období. Protože firma neměla dostatečné finanční prostředky na úhradu dlužných mezd pro pracovníky, avšak bylo nutné dodržet ustanovení smlouvy o poskytování služeb až do konce měsíce září, tak po projednání se zaměstnanci v období prázdnin, bylo přistoupeno k nákupu stravenek. I v oblasti stravenek měla firma vůči svým zaměstnancům dluhy. V případě nákupu stravenek dne 26.8.2010 byly nakoupeny pouze stravenky v tom počtu, který přesně odpovídal povinnosti zaměstnavatele vůči svým pracovníkům. Tyto stravenky byly předány zaměstnancům vůči jejich podpisu. Příslušné doklady o této skutečnosti jsou v účetnictví firmy a má je k dispozici žalobce. Z výše uvedeného vyplývá, že ze strany žalovaného bylo postupováno s péčí řádného hospodáře.

Ve věci bylo nařízeno jednání, které se konalo dne 28.3.2012. Žalobce při jednání předložil soudu písemné vyjádření k vyjádření žalovaného, v němž upřesnil petit žaloby, a doložil část účetní sestavy za rok 2010-stavy na účtech celorok 2010.

Soudu je z úřední činnosti známo, že usnesením č.j. KSBR 26 INS 13487/2010-A-9 ze dne 30.12.2010 bylo rozhodnuto o zjištění úpadku dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce. Je tedy aktivně legitimován k podání žaloby. Odpůrčí žaloba byla podána dne 19.12.2011, tedy v zákonné lhůtě. Soud provedl důkazy uvedeným daňovým dokladem, výpisem z obchodního rejstříku dlužníka a částí účetní sestavy za rok 2010-sestavy na účtech celorok 2010. Žalovaný navrhl provedení důkazu výslechem bývalých zaměstnanců, a to alespoň účetní Zdeňky Volárové, která dosvědčí, že zaměstnanci obdrželi stravenky proti podpisu a dále navrhl, aby bylo žalobci uloženo dohledat doklady o převzetí stravenek zaměstnanci za celé dlužné období. Pro prohlášení konkursu převzal celé účetnictví insolvenční správce. Žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl. Žalobce tvrdil, že dne 26.8.2010, kdy žalovaný nakupoval stravenky, byl již v úpadku a tímto jeho úkonem došlo ke zkrácení možnosti uspokojení věřitelů a zvýhodnění některých zaměstnanců dlužníka na úkor jiných věřitelů.

Z daňového dokladu č. 0101010648 soud zjistil, že dlužník TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s.r.o. zakoupil od dodavatele Sodexo Pass Česká republika a.s. stravenky za celkovou částku 89 203,-Kč včetně DPH a téhož dne tuto částku dodavateli uhradil v hotovosti. Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka soud zjistil, že jediným jednatelem dlužníka byl v té době žalovaný. Ze stavu na účtech dlužníka za rok 2010 soud zjistil, že celkový příspěvek zaměstnavatele na stravování v roce 2010 činil 2 992,-Kč. Další navržené důkazy soud neprováděl z důvodů níže uvedených.

Obecnou definici neúčinného právního úkonu obsahuje ust. § 235 odst.1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dle něhož neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Dle odst. 2 neúčinnost dlužníkových právních úkonů se zakládá rozhodnutím soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále je odpůrčí žaloba ). Dle ust. § 237 odst. 1 insolvenčního zákona povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch.

Dle ust. § 239 odst. 1 insolvenčního zákona odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty; jde o incidenční spor.

Z uvedených ustanovení vyplývá, že odpůrčí žalobu lze podat pouze proti osobě, v jejíž prospěch byl neúčinný úkon učiněn nebo která měla z neúčinného právního úkonu prospěch.

Odpůrčí žaloba proto musí směřovat proti osobě odlišné od dlužníka, nemůže být podána proti dlužníkovi a již vůbec ne proti jeho statutárnímu orgánu. Žalovaný v případě koupě stravenek jednal jako statutární orgán jménem dlužníka, nikoliv svým vlastním jménem. Není tedy v tomto sporu pasivně legitimován.

Z tohoto důvodu soud žalobu zamítl pro nedostatek pasivní legitimace žalovaného.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř.. Žalovanému však soud náhradu nákladů řízení nepřiznal, neboť mu žádné nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 28. března 2012

JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Vrbová