26 ICm 2657/2013
Číslo jednací: 26 ICm 2657/2013-43

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích činný ve věcech obchodních rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Neradem v právní věci žalobce PHARMOS, a.s., IČ 19010290, Těšínská 1349/296, 716 00, Ostrava-Radvanice, zast.: JUDr. Oldřich Beneš, Místecká 258, 720 02, Ostrava-Hrabová, proti žalovanému 1/ JUDr. Eva Šimková, Chelčického 95/15, 370 01, České Budějovice, insolvenční správkyně dlužnice Radomily Zíkové a žalované 2/ Radomila Zíková, IČ 14483581, rč: 665420/1972, nar. 20.04.1966, Boh.Kafky 1301/5, 370 07, České Budějovice, o určení popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce č. 1 ve výši 1,084.324,44 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeném proti druhé žalované u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 26 INS 9248/2013, která byla na přezkumném jednání popřena co do pravosti, je po právu.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce č. 2 ve výši 1,521.383,02 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeném proti druhé žalované u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 26 INS 9248/2013, která byla na přezkumném jednání popřena co do pravosti, je po právu.

III. Určuje se, že pohledávka žalobce č. 3 ve výši 201.008,66 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeném proti druhé žalované u Krajského soudu v Českých

Budějovicích pod sp. zn. KSCB 26 INS 9248/2013, která byla na přezkumném jednání popřena co do pravosti, je po právu.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 31.7.2013 k níže podepsanému soudu proti žalovaným žalobu na určení pravosti popřených pohledávek, které přihlásil do insolvenčního řízení proti druhé žalované. Uvedl, že dne 30.5.2013 byl Krajským soudem v Českých Budějovicích na základě insolvenčního návrhu dlužnice Radomily Zíkové zjištěn úpadek a bylo povoleno řešení úpadku oddlužením. Řízení je vedeno pod sp.zn. KSCB 26 INS 9248/2013. Dne 28.6.2013 uplatnil žalobce jako věřitel č. P5 přihláškou pohledávky 2,806.716,12 Kč. Jde o pohledávky, které vyplývají ze směnek. Tyto vystavila společnost IT Pharm, s.r.o. v likvidaci , LEKPHARM s.r.o., ke kterým druhá žalovaná učinila rukojemské prohlášení. Žalobce pohledávky přihlásil jako splatné, nezajištěné, peněžité, nevykonatelné, nepodřízené a nepodmíněné. Při přezkumném jednání, které se konalo dne 9.7.2013, byly první žalovanou pohledávky popřeny co do pravosti, a to v celém rozsahu. Tyto pohledávky žalobce doložil originály směnek. Jako důvod popření první žalovaná uvedla, že na směnkách není přesně uvedeno platební sídlo, i když sídlo remitenta je uvedeno v jiné části směnky, než je místo placení, protože to může být, resp. by mohlo být kdykoliv do splatnosti směnky měněno. Dále přihlášky pohledávek neobsahují důvod vzniklé pohledávky, které směnky patrně zajišťují. U směnky na směnečný peníz 201.008,66 Kč ještě uvádí, že spatřuje rozpor v částce Kč na směnce. Prvá žalovaná se k žalobě vyjádřila pouze tak, že v popření pohledávek se dopustila nepřesnosti, když místo slova místo uvedla slovo sídlo . Popření proto takto upřesňuje. Z provedeného dokazování soud zjistil skutkové okolnosti, které jsou uvedeny v žalobě i ve vyjádření k ní. Tyto skutečnosti vyplývají ze směnek, z obsahu insolvenčního spisu a dále spisu Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn. 13 Cm 470/2013 a 13 Cm 469/2013, kde nároky ze směnek již byly řešeny. Skutkový závěr je tedy takový, že na uvedené směnky nebyly uhrazeny částky 1,084.324,44 Kč, 1,521.383,02 Kč a 201.008,66 Kč. Po právní stránce soud vychází z ust. § 198 za pomoci § 197 odst. 2 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen INZ). Podle § 198 odst. 1 věta prvá, druhá věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30-ti dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15-ti dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 INZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Podle § 197 odst. 2 INZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Soud nejprve posuzoval, zda byla žaloba podána včas. Z vyrozumění prvé žalované žalobci o popření pohledávky vyplývá, že toto mu bylo doručeno dne 16.7.2013, když žaloba byla podána dne 31.7.2013. Z toho vyplývá, že byla podána v 15-ti denní lhůtě. Pokud se jedná o prvou směnečnou námitku, tak soud ze všech směnek zjišťuje, že tyto měly být zaplaceny žalobci se sídlem Těšínská ul. 1349/296, Ostrava-Radovanice. Jako místo placení v nich je uvedeno sídlo společnosti PHARMOS, a.s. Všechny směnky jsou směnky vlastní. Tyto mají mít podstatné náležitosti, tak jak jsou uvedeny v ust. § 75 zák. Směnečného a šekového č. 191/1950 Sb. (dále jen ZSŠ). Mezi tyto podstatné náležitosti patří i místo placení. Místo placení musí být na směnkách uvedeno určitě. Pokud tedy je ve směnce citován remitent (první její majitel)-tedy žalobce se svým konkrétním sídlem a na toto je u místa platebního na směnkách odkázáno, je toto do směnek napsáno dostatečně určitě. Námitka je tedy nedůvodná. Pokud se týká poslední směnky tato je taktéž vlastní směnkou a má ve smyslu ust. § 75 ZSŠ obsahovat i konkrétní směnečný peníz. Na této směnce je uveden směnečný peníz číslicí 209.518,-Kč a slovy jedenmiliončtyřistadvacetšesttisícsedmdesátsedmkorunčeských. Soud v této souvislosti proto vychází z ust. § 6 odst. 1 ZSŠ za pomoci ust. § 77 odst. 1 ZSŠ, kde je napsáno, je-li směnečná suma udána jak slovy tak čísly, a neshodují-li se tyto údaje platí suma vyjádřená slovy. Soud tedy musí vycházet z částky udané slovy tedy, že směnečný peníz je ve směnce uveden ve výši 1,426.077,-Kč. Tato námitka je nedůvodná. Po právní stránce ještě nutno dodat, že všechny směnky vedle podstatných náležitostí obsahují údaje o druhé žalované, když ta je na nich uvedena jako směnečná rukojmí, a to slovy: per aval: , když pod tím jsou její podpisy. Poslední námitka je kauzálního charakteru. Žalovaná namítá, že žalobce v přihlášce neuvedl kauzu směnky. K tomu nutno uvést, že žalobce přihlásil pohledávky ze směnek a nikoliv z kauz, které se za směnkami skrývají. Protože chtěl uhradit směnečné peníze ze směnek a nikoliv z kauz, které se za nimi skrývají, je tato námitka nedůvodná. Směnka je totiž, jakožto cenný papír abstrahovaná od kauzálního závazku, neboť je samostatným právním titulem. Z výše uvedených důvodů soud dospěl k závěru, že popření pohledávek je nedůvodné. Proto rozhodl, že všechny tři pohledávky jsou po právu. Pokud se týká o náklady řízení, soud vycházel ve vztahu žalobce k první žalované z ust. § 202 odst. 1, věta prvá INZ, když ve sporu o pravost, o výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Ve vztahu k neúspěšné druhé žalované soud žalobci náhradu nákladů řízení nepřiznal při použití § 150 o.s.ř. za použití § 7 INZ, neboť k tomu shledal důvody zvláštního zřetele hodné. Je totiž zde i důvod pochybovat o tom, zda druhá žalovaná měla být účastnicí řízení, a to s odkazem na ust. shora citovaného § 198 odst. 1, věta druhá INZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, a to prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 2. prosince 2013

JUDr. Jiří Nerad v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lenka Koblencová