26 ICm 256/2012
Číslo jednací: KSBR 26 ICm 256/2012-108 26 INS 3363/2011-C2-9

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v právní věci žalobce: Iman International Holding, s.r.o., se sídlem Majdalenky 7, 638 00 Brno, Lesná, IČO 276 65 020, zast. JUDr. Filipem Horákem, advokátem se sídlem Radnická 11, 602 00 Brno, proti žalovanému: JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., Kobližná 19, 602 00 Brno, insolvenční správce dlužníka Iman International s.r.o., se sídlem Majdalenky 7, 638 00 Brno, Lesná, IČO 255 84 111, o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

I. Žaloba na vyloučení a) jednotky č. 844/63, byt, nacházející se v budově Lesná č.p. 844, postavené na pozemcích p.č. 902/102, 902/103 a 902/104, zastavěná plocha a nádvoří a k ní přináležejících podílů na společných částech domu a pozemcích pod budovou ve výši id. 1157/102546, vše jak je zapsáno na LV č. 8698 pro k.ú. Lesná u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, b) spoluvlastnického podílu ve výši id.2/90 na jednotce č. 855/76, nebytový prostor, garáž, nacházející se v budově Lesná č.p. 855, postavené na pozemcích p.č. 902/145, 902/132, 902/146, 902/147, 902/142, zastavěná plocha a nádvoří a němu přináležejících podílů na společných částech domu a pozemcích pod budovou ve výši id. 21841/5622390, vše jak je zapsáno na LV č. 2127 pro k.ú. Lesná u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno- město, 26 INS 3363/2011-C2-9

c) movitých věcí specifikovaných v příloze č. 1 soupisu majetkové podstaty dlužníka, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 27.1.2012 se žalobce domáhal vyloučení výše uvedených nemovitých a movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka. Uvedl, že z informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku zjistil, že žalovaný zapsal do majetkové podstaty dlužníka movité a nemovité věci, které jsou vlastnictvím žalobce, jak je patrné z listů vlastnictví č. 8698 a 2127 pro k.ú. Lesná. V budově, v níž se nachází bytová jednotka, má žalobce sídlo odpovídající adrese Brno, Lesná, Majdalenky 7. Pokud žalovaný tvrdí, že žalobce tyto nemovitosti nabyl na podkladě absolutně neplatného právního úkonu, tato skutečnost nebyla žalovaným prokázána, když ve smyslu § 231 insolvenčního zákona smí neplatnost právního úkonu týkajícího se majetku dlužníka posoudit pouze insolvenční soud. Žalobce má za to, že výše uvedené nemovitosti nabyl řádně do svého vlastnictví a jsou jeho majetkem. Dále tvrdí, že v jeho výlučném vlastnictví jsou věci blíže specifikované v příloze č. 1 soupisu majetkové podstaty dlužníka, když tato tvrzení je připraven doložit příslušnými důkazy v návaznosti na umožnění přístupu do nemovitostí žalobce. Žalobce doložil svůj výpis z obchodního rejstříku, výpis z LV č. 8696 k.ú. Lesná a informativní výpis z KN pro jednotku 855/76, LV č. 2127 pro k.ú. Lesná a soupis majetkové podstaty dlužníka ze dne 14.11.2011 včetně přílohy č. 1. Žalovaný se vyjádřil k žalobě podáním ze dne 15.4.2012, kde uvedl, že dne 26.1.2007 došlo mezi dlužníkem jako dárcem a žalobcem jako obdarovaným k uzavření darovací smlouvy, na jejímž základě dlužník daroval žalobci předmětné nemovitosti a podíly na nich. Jedná se o absolutně neplatný právní úkon (na tom nic nemění skutečnosti, že darovací smlouva byla intabulována do katastru nemovitostí). Dlužník a žalobce byly v době uzavření darovací smlouvy personálně a statutárně propojenými osobami v režimu § 196a odst. 1 a 2 ObchZ, neboť měly totožnou jedinou jednatelku, figurující rovněž jakožto ovládající společník obou společností. Darovací smlouva je absolutně neplatným právním úkonem pro rozpor se zákonem dle § 39 ObčZ, a to ze dvou důvodů, z nichž každý obstojí samostatně: a) k jejímu uzavření nebyl dán předchozí souhlas valné hromady dlužníka ve smyslu § 196a odst. 1 ObchZ a b) její uzavření nebylo učiněno za podmínek obvyklých v obchodním styku, když darování jakékoliv věci ( v tomto případě navíc hodnot, představujících většinu majetku dlužníka), je ve vztahu mezi dvěma obchodními společnostmi naprosto neobvyklé a nelze jej v daném případě podepřít ani jakýmkoliv vztahem k podnikání žalobce. Ze zajištěného účetnictví a obchodních listin dlužníka, což proběhlo po prohlášení konkursu v sídle dlužníka, bývalé provozovně, a veškerých nemovitostech, jejichž prohlídky nařídil insolvenční soud, se žádný souhlas valné hromady s uzavřením darovací smlouvy nepodává. Jak je patrno z přiložené fotodokumentace, pořízené při prohlídce předmětné bytové jednotky, tato nebyla a není využívána k jakékoliv podnikatelské činnosti, neboť se 26 INS 3363/2011-C2-9 jedná o zařízený byt, dlouhodobě neužívaný. Nelze tedy rozhodně hovořit o obvyklosti bezplatného převodu jednotky, neboť tento není ani odůvodněn ekonomickou situací dlužníka, ba naopak poslední dostupná účetní závěrka dlužníka za rok 2005 vykazuje ztrátu ve výši 1 877 000,-Kč, ani využitím pro žalobce. Hodnota převedeného majetku několikanásobně převyšuje základní kapitál dárce (400 000,-Kč), jednalo se o byt zánovní, v atraktivní oblasti, o velikosti 115 m2, jehož cena byla v době převodu řádově desetinásobná oproti výši základního kapitálu dárce, který nadto v období před uskutečněním převodu vykazoval účetně ztrátu a v účetnictví evidoval závazky přes 12 mil. Kč, jež přesahují veškerý účetně vykazovaný majetek dlužníka včetně předmětných nemovitostí. Žalovaný podal z opatrnosti u insolvenčního soudu žalobu o určení neplatnosti darovací smlouvy (sp. zn. 26 ICm 17/2012). Doložil darovací smlouvu, výpisy z obchodního rejstříku žalobce i žalovaného, popis bytu včetně fotodokumentace pořízené při prohlídce nemovitosti nařízené soudem, účetní závěrku dlužníka za rok 2005. Soud vyzval žalobce usnesením ze dne 4.7.2012, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení doplnil svá skutková tvrzení ohledně vyloučení movitých věcí za majetkové podstaty dlužníka, tj. z jakého důvodu požaduje jejich vyloučení, příp. jak a kdy k nim nabyl vlastnické právo, a aby doložil doklady prokazující jeho vlastnické právo k těmto movitým věcem. Podáním ze dne 30.7.2012 požádal žalobce o prodloužení lhůty ke splnění usnesení, neboť je vázán na součinnost třetích osob, která mu dosud nebyla poskytnuta. Soud proto prodloužil žalobci lhůtu do 20.8.2012. Žalobce podáním ze dne 15.8.2012 sdělil soudu, že se mu součinnosti třetích osob, konkrétně žalovaného, dosud nedostalo, když na jeho písemnou žádost o zpřístupnění prostor sídla žalobce na adrese Majdalenky 7, nereagoval. Vstup do těchto prostor považuje za potřebný. Proto žádal soud o opětovné prodloužení lhůty ke splnění uvedeného usnesení. Poté požádal soud o doručení jeho písemnosti adresované insolvenčnímu správci, což soud učinil. Žalovaný správce reagoval na zaslání písemnosti podáním ze dne 27.6.2012 a sdělil, že pokud mu bude předložena plná moc od právního zástupce žalobce, prošetří, zda se v bytové jednotce nachází účetnictví dlužníka a v kladném případě nebude problematizovat jeho vydání. Při prohlídce bytové jednotky však bylo zjištěno, že nebyla používána pro podnikání, přičemž se v ní nachází větší počet movitých věcí, které nelze zapsat do majetkové podstaty, evidentně jde o zařízení bytu, tedy majetek třetích osob. Pokud nemá právní zástupce žalobce kontakt s klientem, musí se tato záležitost projevit k tíži žalobce, nikoliv žalovaného.

Ve věci se konalo jednání dne 17.10.2012. Žalobce opravil v žalobním návrhu chybu pod písm.a) z p.č. 9020/103 na 902/103, jednalo se o písařskou chybu.

Soudu je z úřední činnosti známo, že usnesením č.j. KSBR 26 INS 3363/2011-A-20 ze dne 20.6.2011 bylo rozhodnuto o zjištění úpadku dlužníka a isnolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Usnesením ze dne 22.9.2011 bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Žalovaný nedoložil soudu doklad o tom, že vyzval žalobce k podání vylučovací žaloby. Žalobce podal žalobu z vlastní iniciativy poté, co se seznámil se soupisem majetkové podstaty zveřejněným v insolvenčním rejstříku. Právní zástupce žalobce uvedl, že nemá žádné další doklady od klienta a nemůže doplnit ani doložit tvrzení, proč žádá vyloučit movité věci z majetkové podstaty. 26 INS 3363/2011-C2-9

Dle tvrzení žalovaného se jedná o movité věci umístněné původně v provozovně dlužníka na ulici Hybešova 69, které však musely být vyklizeny, neboť jsou to prostory Statutárního města Brna. V současné době jsou umístěny v jiných prostorách a náklady na jejich umístění hradí žalovaný z vlastních prostředků. Dlužník měl v nájmu uvedené prostory, a to celý objekt, který oficiálně sloužil jako bar s dalším zázemím. Dle sdělení právního zástupce žalobce se mělo jednat o Centrum pro matky s dětmi pro africkou, arabskou a českou kulturu. Soud provedl důkazy doklady doloženými do spisu.

Ze soupisu majetkové podstaty ze dne 14.11.2011, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku a byl aktualizován k 2.2.2012 (založeno v insolvenčním spise), soud zjistil, že jsou zde zapsány nemovitosti, které jsou předmětem této žaloby. V příloze č. 1 soupisu jsou pak zapsány konkrétní movité věci.

Z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 8698 k.ú, Lesná a informativního výpisu LV č. 2127 k.ú. Lesná soud zjistil, že jako vlastník předmětných nemovitostí je zde zapsán žalobce.

Z důvodu přesnosti účastníci shodně potvrdili, že nemovitosti, které jsou předmětem této žaloby jsou zapsány v soupisu majetkové podstaty dlužníka. Tato skutečnost je mezi nimi nesporná. Z darovací smlouvy uzavřené dne 26.1.2007 soud zjistil, že dlužník daroval žalobci uvedené nemovitosti a vklad vlastnického práva byl do katastru nemovitostí zapsán dne 7.5.2007 s právními účinky vkladu dne 16.4.2007. Darovací smlouva byla na straně dárce i obdarovaného podepsána MUDr. Eiman Eltigani Abdalla anonymizovano , anonymizovano .

Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka soud zjistil, že MUDr. Eiman Eltigani Abdalla anonymizovano byla v době uzavření a je i dosud jednatelkou společnosti dlužníka, současně byla a je i jedním ze společníků. Základní kapitál je 400 000,-Kč.

Z výpisu z obchodního rejstříku žalobce soud zjistil, že do 14.3.2007 byla zapsána obchodní firma Joseph Nawal, s.r.o. a teprve od 14.3.2007 byla zapsána obchodní firma Iman International Holding, s.r.o. V době uzavírání darovací smlouvy byla jedinou jednatelkou (a je i dosud) MUDr. Eiman Eltigani Abdalla anonymizovano , anonymizovano . Současně byla a dosud je jedním ze společníků. Z popisu jednotky č. 63-byt č. 189 a doložené fotodokumentace soud zjistil, že tato nemovitost byla užívána k bydlení.

Z účetní závěrky dlužníka k 31.12.2005 soud zjistil, že dlužník za toto období vykazoval závazky ve výši 12 662 000,-Kč a ztrátu ve výši 1 877 000,-Kč.

Právní zástupce žalobce navrhl provedení důkazů zápisy z valných hromad obou společností a účetními doklady, které by měla mít jejich společná jednatelka. Tato neposkytuje součinnost a právnímu zástupci není zřejmé, kde se nachází.

Soud tyto důkazy neprovedl, neboť je mu rovněž z úřední činnosti známo, že společnost žalobce je nekontaktní a všechny zásilky soudu jsou jí doručovány náhradním 26 INS 3363/2011-C2-9 způsobem (viz spis sp. zn. 26 ICm 17/2012). Žalovaný získal účetnictví a doklady, které byly umístěny v provozovně na ulici Hybešova. Žádný předchozí souhlas valné hromady se v nich nenachází a žádné další doklady již nejsou k dispozici. Odročení jednání by bylo v rozporu se zásadnou hospodárnosti, neboť jednatelka je neznámého pobytu a neposkytla právnímu zástupci žádné informace..

Soud se nejdříve zabýval předběžnou otázkou, zda je darovací smlouva platným právním úkonem. (§ 231 odst. 2 insolvenčního zákona). Dle ust. § 196a odst. 1 ObchZ společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami blízkými, anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. Dle odst. 2 pokud jsou osoby uvedené v odstavci 1 oprávněny jednat i jménem jiné osoby, použije se ustanovení odstavce 1 obdobně i na plnění tam uvedené ve prospěch této jiné osoby.

Z provedeného dokazování vyplynulo, že darovací smlouva byla podepsána na straně dárce i obdarovaného osobou, která byla jednatelkou obou společností. V průběhu řízení nebylo prokázáno, že byl udělen předchozí souhlas valné hromady dárce k uzavření této smlouvy. Z výpisu z obchodního rejstříku žalobce rovněž vyplynulo, že smlouva byla uzavřena v době, kdy neexistovala firma žalobce uvedená ve smlouvě, neboť název Iman International Holding, s.r.o. byl zapsán až 17.3.2007 (darovací smlouva byla uzavřena 26.1.2007). Z fotodokumentace a popisu bytu je zřejmé, že nebyl používán k podnikatelské činnosti žádné z obou společností. V roce 2005 vykazoval dlužník ztrátu a jeho závazky vysoce převyšovaly jeho majetek, nebyl zde tedy ani ekonomický důvod k darování předmětných nemovitostí. Vzhledem k těmto skutečnostem a k předmětu podnikání obou společností se nejednalo o úkon provedený za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Na základě provedených důkazů dospěl soud k závěru, že nebyly splněny podmínky uvedené v ust. § 196a ObchZ a darovací smlouva ze dne 26.1.2007 je absolutně neplatná dle ust. § 39 Obč. Z pro rozpor se zákonem. Pokud jde o movité věci zapsané do majetkové podstaty dlužníka uvedené v příloze č. 1, neunesl žalobce břemeno tvrzení ani břemeno důkazní.

Proto soud žalobu na vyloučení nemovitých a movitých věci z majetkové podstaty dlužníka zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 dost. 1 o.s.ř. žalovanému, který měl úspěch ve sporu, však soud náhradu nákladů řízení nepřiznal, neboť se jí výslovně vzdal. 26 INS 3363/2011-C2-9

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 17. října 2012

JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Vrbová