26 ICm 1980/2010
č.j.: 26 ICm 1980/2010-33

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobkyně Hana anonymizovano , anonymizovano , Zárubova 511/7, 142 00 Praha 4-Kamýk, proti žalované JUDr. Eva Šimková, Rudolfovská tř. 1996/7, 370 01 České Budějovice, insolvenční správkyně Ing. Stanislava Šafra, o vyloučení majetku z majetkové podstaty, t a k t o :

I. Žaloba na vyloučení pohledávky ve výši 14.835.250,-Kč za správcem konkurzní podstaty DEBRA MEDIA, a.s., IČ 26705567, se sídlem Zálesí 355/32, 142 00 Praha 4-Lhotka, JUDr. Michalem Tintěrou, CSc., Pražská 532, 276 01 Mělník, zapsané v majetkové podstatě dlužníka Ing. Stanislava Šafra pod položkou č. 14, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhala vyloučení shora označené pohledávky ze soupisu majetkové podstaty dlužníka s odůvodněním, že žalovaná neoprávněně sepsala tuto pohledávku do majetkové podstaty dlužníka, neboť vlastníkem této pohledávky je žalobkyně, která tuto pohledávku nabyla od svého právního předchůdce Čeňky Jaruškové na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 12.1.2009.

Žalovaná s podanou žalobou nesouhlasila s odůvodněním, že smlouva o postoupení pohledávky ze dne 12.1.2009 je neplatná, jak bylo zjištěno v řízení vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 26 ICm 200/2011 a žalobkyně tak není majitelkou do majetkové podstaty zapsané pohledávky.

Vyrozumění o zapsání předmětné pohledávky do majetkové podstaty dlužníka bylo žalobkyni doručeno dne 18.11.2010, žaloba byla soudu doručena dne 9.12.2010 a je tedy žalobou včasnou, podanou ve lhůtě dle ust. § 225 odst. 2 IZ.

Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Ing. Stanislava Šafra provedeného v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 26 INS 2498/2010 zjistil soud, že předmětná pohledávka byla zapsána do majetkové podstaty dne 9.11.2010 pod položkou č. 14. Ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 12.1.2009 uzavřené mezi postupitelem Čeňkou Jaruškovou a postupníkem Hanou anonymizovano (žalobkyně) soud zjistil, že tato pohledávka byla Čeňkou Jaruškovou postoupena žalobkyni a od této smlouvy odvozuje žalobkyně svou hmotně-právní aktivní legitimaci k podání této žaloby, neboť se domnívá, že je nositelem této pohledávky. Z rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9.4.2014, č.j. 26 ICm 200/2011-296, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 4.6.2015, č.j. 102 VSPH 617/2014-348, zjistil soud, že předmětná smlouva o postoupení pohledávky, na základě které měla být tato pohledávka postoupena žalobkyni, je neplatná, když toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.8.2015.

Soud žalobu na vyloučení předmětné pohledávky z majetkové podstaty dlužníka ve smyslu ust. § 225 IZ zamítl jako nedůvodnou, neboť zde neexistuje právo žalobkyně, které by vylučovalo zapsání této pohledávky do majetkové podstaty dlužníka.

O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., když plně procesně úspěšná žalovaná má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšné žalobkyni. Žalovaná však náklady řízení nepožadovala.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 24.11.2015

JUDr. Ondřej Ludvík v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Kottová