26 ICm 1847/2010
Číslo jednací: 26 ICm 1847/2010-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích činný ve věcech obchodních rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým, jako samosoudcem v právní věci žalobce Karla Franka, Otín 7, 377 01 Jindřichův Hradec, zast.: JUDr. Stanislavem Vopelkou, advokátem, Hroznová28, 370 01 České Budějovice, proti žalovanému Ing. Františku Penzovi, Novohradská 21, 370 01 České Budějovice, insolvenčnímu správci dlužníka Zdeňka Martana, Mírová 458, Vimperk zastoupenému JUDr. Františkem Smejkalem, advokátem, Klavíkova 18, 370 01 České Budějovice o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka, takto:

I. Určuje se, že z majetkové podstaty dlužníka, Zdeňka Martana, rč: 560902/1065, soukromého podnikatele, IČ 63283409, Mírová 458, Vimperk, se vylučují tyto nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice na l.v. č. 156 pro obec a Katastrální území Zvíkov: -dům č. p. 184, v obci Zvíkov na parcele č. 185, parcela 185 o výměře 374 m2, zastavěná plocha a nádvoří a parcela č. 147/6 o výměře 754 m2, zahrada.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení 21 900,-Kč + DPH a to na účet JUDr. Stanislava Vopelky, advokáta, Hroznová 253/28, 370 01 České Budějovice do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění: Žalobou z 22. 11. 2010 domáhá se žalobce vůči žalovanému, vyloučení ve výroku tohoto rozsudku uvedených nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka Zdeňka Martana. Ve své žalobě žalobce uvádí, že je výlučným vlastníkem těchto nemovitostí, tak jak je uvedeno na listu vlastnictví č. 156 Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Žalobce byl vyrozuměn žalovaným o tom, že veškeré tyto nemovitosti byly zahrnuty do soupisu majetkové podstaty. Žalobce však v této souvislosti uvádí, že předmětné nemovitosti získal od úpadce, na základě řádně uzavřené kupní smlouvy z 15. 7. 2009. Nabývací titul dle žalobce nemůže být považován za neplatný či neúčinný a žalobce považuje zahrnutí předmětných nemovitostí do majetkové podstaty za úkon ryze účelový a neplatný.

Žalovaný ve svém vyjádření z 10.3. 2011 k podanému návrhu uvedl, že k sepsání předmětného majetku do majetkové podstaty dlužníka došlo ze strany žalovaného na základě podnětu věřitelů z 2. 9. 2010. Přílohou bylo i trestní oznámení, které bylo podáno vůči dlužníku. Na základě těchto skutečností a vzhledem k tomu, že zřejmě nedošlo k zaplacení kupní ceny ze strany žalobce, došlo dne 27. 10. 2010 ze strany žalovaného insolvenčního správce k sepsání nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka a současně žalobce byl vyzván k podání vylučovací žaloby. Žalovaný se domnívá, že k prodeji nemovitostí v červenci roku 2009, již ze strany prodávajícího došlo za situace, kdy se již nacházel v úpadkovém stavu, když v té době měl již minimálně dva věřitelé se splatností závazků více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a byl předlužen, neboť ke dni prodeje nemovitosti byl rozdíl mezi majetkem a závazky ve výši 524 077,30 Kč. Žalovaný se současně domnívá, že ani argument žalobce ve smyslu § 240 odst. 3. zák. č. 182 2006 Sb. nelze uplatnit, neboť je skutečností, že insolvenční řízení bylo zahájeno na opakovaný návrh dlužníka, když první návrh byl podán již 11. 8. 2009, další 26. 8. 2009, třetí 7. 4. 2010 a teprve až čtvrtý návrh podaný dlužníkem byl bezvadný a 17. 8. 2010 soud zjistil úpadek a na majetek úpadce prohlásil konkurz. Podle výše uvedeného ustanovení § 240 odst. 3 IZ, lze učiněnému právnímu úkonu bez přiměřeného proti plnění odporovat ve lhůtě jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení. Pokud tedy byl právní úkon uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitostí učiněn dne 15. 7. 2009 a insolvenční řízení bylo zahájeno 6. 5. 2010, potom lez účinně odporovat právním úkonům učiněným v době od 6. 5. 2009 do 5. 5. 2010, tedy i vůči výše uvedenému právnímu úkonu z 15. 7. 2009. Vzhledem k tomu žalovaný navrhuje zamítnutí žaloby a přiznání náhrady nákladů řízení.

V posuzované věci je soudu, jako soudu insolvenčnímu známo a v insolvenčním rejstříku je zveřejněno, že na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 28 INS 4854/2010-A-10 ze dne 16. 8. 2010, byl zjištěn úpadek dlužníka Zdeňka Martana, rč: 560902/1165, soukromého podnikatele, IČ: 63283409. Současně bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku ve formě konkurzu. Z týž zdrojů je soudu známo, že žalovaný insolvenční správce dne 27. 10. 2010 sepsal do soupisu majetkové podstaty dlužníka i předmětné nemovitosti, které jsou předmětem tohoto řízení.

Z výpisu z katastru nemovitostí, Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice l. v. č. 156 pro obec Zdíkov a Katastrální území Zdíkov soud zjistil, že všechny tyto nemovitosti jsou s ohledem na uzavřenou kupní smlouvu z 15. 7. 2009 zapsány, jako vlastnictví žalobce Karla Franka, rč: 731112/14999, Otín 7, Jindřichův Hradec. Podle § 205 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. (o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen IZ), jestliže insolvenční návrh podal dlužník (tak se tomu také stalo v tomto případě), náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil ke dni zahájení insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení. Dle odstavce 4 citovaného ustanovení, majetek jiných osob než dlužníka náleží do majetkové podstaty, stanoví-li to zákon, zejména jde-li o plnění z neúčinných právních úkonů. V posuzované věci soud konstatuje, že předmětné nemovitosti jejichž vyloučení z majetkové podstaty se žalobce domáhá, dlužníkovi ke dni zahájení insolvenčního řízení nepatřily. Tato skutečnost je také mezi účastníky nesporná. Žalovaný ve svém vyjádření netvrdí ani neprokazuje, že by žalobce předmětný majetek nabyl před zahájením insolvenčního řízení na základě neplatných právních úkonů, a že tudíž současný zápis v katastru nemovitostí neodpovídá reálnému stavu. Naopak žalovaný ve svém vyjádření zdůvodňuje zápis nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka, s ohledem na možnou neúčinnost učiněných právních úkonů. Jak bylo již výše uvedeno, majetek jiných osob než dlužníka, náleží do majetkové podstaty stanoví-li to zákon, zejména jde-li o plnění z neúčinných právních úkonů. V rámci řízení o vylučovací žalobě však soud není oprávněn zabývat se otázkou účinnosti či neúčinnost učiněného právního úkonu. V takovémto případě je nutné postupovat dle ust. § 235 a násl. IZ a je věcí insolvenčního správce, aby se ve smyslu § 239 IZ odpůrčí žalobou domáhal určení neúčinnosti předmětných úkonů. K podání takovéto žaloby je aktivně legitimován pouze insolvenční správce. Až na základě pravomocného rozhodnutí o odpůrčí žalobě, ve kterém je případně insolvenční správce úspěšný, lze nemovitosti ve vlastnictví třetích osob zahrnout do majetkové podstaty dlužníka. V takovémto případě se pak pro účely zpeněžením na takovýto majetek pohlíží, jako na majetek dlužníka.

Za daného skutkového stavu rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, když je nepochybné, že v současné době předmětné nemovitosti jsou ve vlastnictví žalobce a jejich zápis do majetkové podstaty dlužníka Zdeňa Martana je v tomto případě předčasný, když zde absentuje odpůrčí žaloba, respektive pravomocné rozhodnutí o této žalobě umožňující realizaci takovéhoto zápisu.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř. Náklady řízení představuje zaplacený soudní poplatek 1 000,-Kč a odměna advokáta za právní zastoupení ve výši 20 900,-Kč a to včetně tří režijních paušálu. Rozhodnutí soudu v tomto případě vychází z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 ODO 182/2004, ze kterého vyplývá, že řízení o vylučovací žalobě je určovacím sporem. Dle § 5 písm. b/ vyhlášky č. 484/2000 Sb., činí odměna v případě určovací žaloby týkající se nemovitosti 20 000,-Kč. Paušální náhrada nákladů byla stanoven dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. Právní zástupce žalobce doložil, že je plátcem DPH.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, a to prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Nebude-li dobrovolně splněna povinnost uložená tímto rozhodnutím, je nutné postupovat s přihlédnutím k ustanovení § 203 odst. 5 IZ. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 12. dubna 2011

JUDr. Miroslav Veselý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: M. Bauerová