26 ICm 17/2012
Číslo jednací: KSBR 26 ICm 17/2012-53 26 INS 3363/2011-C1-6

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v právní věci žalobce: JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D., Kobližná 19, 602 00 Brno, insolvenční správce dlužníka Iman International s.r.o., se sídlem Majdalenky 7, 638 00 Brno, Lesná, IČO 255 84 111, proti žalovanému: Iman International Holding, s.r.o., se sídlem Majdalenky 7, 638 00 Brno, Lesná, 276 65 020, zast. JUDr. Filipem Horákem, advokátem se sídlem Radnická 11, 602 00 Brno, o určení neplatnosti event. neúčinnosti právního úkonu dlužníka

takto:

I. Určuje se, že darovací smlouva uzavřená dne 26.1.2007 mezi dlužníkem Iman International s.r.o. a žalovaným, je neplatná.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek z žaloby ve výši 2 000,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku na účet Krajského soudu v Brně vedený u ČNB Brno-město, č.ú.: 3703-5720621/0710, variabilní symbol: 26 43 0017 12, konstantní symbol: 1148 nebo složit v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně. 26 INS 3363/2011-C1-6

Odůvodnění:

Dne 3.1.2012 byla soudu doručena žaloba, kterou se žalobce domáhal určení neplatnosti event. neúčinnosti darovací smlouvy uzavřené dne 26.1.2007 mezi dlužníkem a žalovaným. Uvedl, že při výkonu funkce insolvenčního správce zjistil, že dne 26.1.2007 došlo mezi dlužníkem jako dárcem a žalovaným jako obdarovaným k uzavření darovací smlouvy, na jejímž základě dlužníka daroval žalovanému následující nemovitosti. -jednotku č. 844/63-byt, nacházející se v 5. nadzemním podlaží budovy č.p. 844 na pozemcích p.č. 902/102, 902/103, 902/104, vše v k.ú. Lesná, obec Brno, se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 844 a pozemcích p.č. 902/102, 902/103, 902/104 ve výši id. 1157/102546, vše v k.ú. Lesná, obec Brno, -spoluvlastnický podíl ve výši 2/90na jednotce č. 855/76-garáž v budově č.p. 855 na pozemcích p.č. 902/132, 902/142, 902/145, 902/146, 902/147, vše v k.ú. Lesná, obec Brno, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 855 a pozemcích p.č. 902/132, 902/142, 902/145, 902/146, 902/147 ve výši 21841/1249442 vše v k.ú. Lesná, obec Brno. Žalobce namítá, že darovací smlouva je absolutně neplatným právním úkonem pro rozpor se zákonem (§ 39 ObčZ), když k jejímu uzavření nebyl dán souhlas valné hromady dlužníka ve smyslu ust. § 196a odst. 1 ObchZ a její uzavření nebylo učiněno ani za podmínek obvyklých v obchodním styku, neboť darování jakékoliv věci (v tomto případě navíc věci hodnotné), je ve vztahu mezi dvěma obchodními společnostmi naprosto neobvyklé a postrádá jakýkoliv racionální účel, vyjma zkrácení věřitelů dlužníka. Z opatrnosti, pro případ, že by se soud neztotožnil s argumentací žalobce o neplatnosti darovací smlouvy, namítl rovněž její neúčinnost dle § 235 a násl. insolvenčního zákona. Dle mínění žalobce by uzavření darovací smlouvy bylo neúčinným právním úkonem ve smyslu § 242 insolvenčního zákona, když tímto úkonem dlužník převedl na žalovaného majetek značné hodnoty zcela bezúplatně a tímto způsobem úmyslně zkrátil uspokojení věřitelů. Jelikož je žalovaný ve vztahu k dlužníkovi osobou blízkou, kde jednatelem a společníkem žalovaného je totožná osoba jako jednatel a společník dlužníka, má se dle ust. § 242 odst. 2 insolvenčního zákona za to, že i této osobě byl úmysl dlužníka zkrátit věřitele znám. Žalobce doložil výpis z obchodního rejstříku dlužníka a žalovaného, výpis z LV č. 8698 k.ú. Lesná a darovací smlouvu.

Soud vyzval žalovaného, aby se vyjádřil k žalobě a předložil listinné důkazy, kterých se dovolává. Usnesení bylo doručeno žalovanému náhradním způsobem, žalovaný se k žalobě nevyjádřil. Ve věci se konalo jednání dne 17.10.2012. Žalovaný uvedl, že považuje napadený právní úkon za platný a řádně provedený.

Soudu je z úřední činnosti známo, že usnesením č.j. KSBR 26 INS 3363/2011-A-20 ze dne 20.6.2011 bylo rozhodnuto o zjištění úpadku dlužníka a insolvenčním správcem byl 26 INS 3363/2011-C1-6 ustanoven žalobce. Usnesením ze dne 22.9.2011 bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Žalobce při jednání doložil popis bytové jednotky č.63-byt č. 189 včetně fotodokumentace, který pořídil při soudem povolené prohlídce bytu, dále doložil poslední účetní závěrku dlužníka, která byla k dispozici, a to rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 31.12.2005.

Soud provedl důkazy darovací smlouvou, úplným výpisem z obchodního rejstříku dlužníka a žalovaného, účetní závěrkou dlužníka k 31.12.2005, informativním výpisem z katastru nemovitostí LV č. 2127 k.ú. Lesná (převzato ze spisu 26 ICm 256/2012) a popisem bytové jednoty č. 63 včetně fotodokumentace.

Z darovací smlouvy uzavřené dne 26.1.2007 soud zjistil, že dlužník daroval žalovanému výše uvedené nemovitosti, vklad vlastnického práva byl do katastru nemovitostí zapsán pro žalovaného dne 7.5.2007 s právními účinky vkladu dne 16.4.2007. Darovací smlouva byla na straně dárce i obdarovaného podepsána MUDr. Eiman Eltigani Abdalla anonymizovano , anonymizovano .

Z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 8698 k.ú. Lesná a informativního výpisu z LV č. 2127 k.ú. Lesná soud zjistil,že jako vlastník předmětných nemovitostí je zde zapsán žalovaný.

Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka soud zjistil,že MUDr. Eiman Eltigani Abdalla anonymizovano byla v době uzavření smlouvy a je i dosud jednatelkou společnosti dlužníka, současně byla a je i jedním ze společníků. Základní kapitál je 400 000,-Kč.

Z výpisu z obchodního rejstříku žalovaného soud zjistil, že do 14.3.2007 byla zapsána obchodní firma Joseph Nawal, s.r.o. a teprve od 14.3.2007 byla zapsána obchodní firma Iman International Holding, s.r.o. V době uzavírání darovací smlouvy byla jedinou jednatelkou (a je i dosud) MUDr. Eiman Eltigani Abdalla anonymizovano , anonymizovano . Současně byla a je dosud jedním ze společníků.

Z popisu jednotky č. 63-byt č. 189 a doložené fotodokumentace soud zjistil,že tato nemovitost byla užívána k bydlení. Z účetní závěrky dlužníka k 31.12.2005 soud zjistil, že dlužník za toto období vykazoval závazky ve výši 12 662 000,-Kč a ztrátu ve výši 1 877 000,-Kč.

Právní zástupce žalovaného navrhl provedení důkazů zápisy z valných hromad obou společností a účetními doklady prokazujícími finanční stav dlužníka, které by získal od jednatelky obou společností. Tato je však nekontaktní a právní zástupce neví, kde se nachází. Dle mínění žalobce zápisy z valných hromad neexistují Žalobci se podařilo získat účetnictví a doklady dlužníka, které byly v jeho provozovně na ulici Hybešova 69. Dlužník měl tyto prostory v nájmu. Žádné zápisy z valných hromad se zde nenacházely. Při prohlídce bytu povolené soudem nenalezl žádné další doklady, byt nesloužil k podnikání. 26 INS 3363/2011-C1-6

Soud neprovedl navržené důkazy, neboť je mu rovněž z úřední činnosti známo, že společnost žalovaného je nekontaktní, zásilky jsou jí doručovány náhradním způsobem, tyto skutečnosti vyplývají rovněž z průběhu řízení vedeného pod sp. zn. 26 ICm 256/2012 ve věci týchž účastníků. Odročení jednání by bylo v rozporu se zásadou hospodárnosti, neboť jednatelka je neznámého pobytu a neposkytla právnímu zástupci žalovaného žádné informace (ani ve sporu 26 ICm 256/2012).

Soud již hodnotil neplatnost darovací smlouvy v řízení sp.zn. 26 ICm 256/2012 ve věci vylučovací žaloby podané společností Iman International Holding, s.r.o. proti insolvenčnímu správci a dospěl k závěru, že darovací smlouva je neplatná..

Dle ust. § 196a odst. 1 ObchZ společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít nebo osobami blízkými, anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. Dle odst. 2 pokud jsou osoby uvedené v odstavci 1 oprávněny jednat i jménem jiné osoby, použije se ustanovení odstavce 1 obdobně i na plnění tam uvedené ve prospěch této jiné osoby.

Z provedeného dokazování vyplynulo,že darovací smlouva byla podepsána na straně dárce i obdarovaného osobou, která byl jednatelkou obou společností. V průběhu řízení nebylo prokázáno, že byl udělen předchozí souhlas valné hromady dárce k uzavření smlouvy. Z výpisu z obchodního rejstříku žalovaného rovněž vyplynulo,že smlouva byla uzavřena v době, kdy neexistovala firma žalovaného uvedená ve smlouvě, neboť název Iman International Holding, s.r.o. byl zapsán až 17.3.2007 (darovací smlouva byla uzavřena 26.1.2007). Z fotodokumentace a popisu bytu je zřejmé, že nebyl užíván k podnikatelské činnosti žádné z obou společností. V roce 2005 vykazoval dlužník ztrátu a jeho závazky vysoce převyšovaly jeho majetek, nebyl zde tedy ani ekonomický důvod k darování předmětných nemovitostí. Vzhledem k těmto skutečnostem a k předmětu podnikání obou společností se nejednalo o úkon provedený za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Na základě provedených důkazů soud dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky uvedené v ust. § 196a ObchZ a darovací smlouva ze dne 26.1.2007 je absolutně neplatným právním úkonem dle ust. § 39 ObčZ pro rozpor se zákonem. Proto soud rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobci, který měl úspěch ve sporu soud náhradu nákladů řízení nepřiznal, neboť se jí výslovně vzdal.

Výrok III. rozsudku je odůvodněn ust. § 2 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb.,o soudních poplatcích v platném znění, dle něhož je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část 26 INS 3363/2011-C1-6

žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Insolvenční správce je ze zákona osvobozen od soudního poplatku, proto dochází k přenosu poplatkové povinnosti na žalovaného.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 17. října 2012

JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Vrbová