26 ICm 1663/2010
Číslo jednací: KSBR 26 ICm 1663/2010-19

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou ve věci žalobce: KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., Žitavského 1178, 156 21 Praha 5, IČ: 457 98 222, zast. JUDr. Martinem Řezáčem, advokátem se sídlem AK Nad Štolou 18, Praha 7, proti žalované: Ing. Jana Polachová, Koliště 7, 602 00 Brno, insolvenční správkyně dlužníka MAGIC SPELL, s.r.o., se sídlem Ludvíka Podéště 771/4, 602 00 Brno, IČ: 269 56 055,

o určení popřené pohledávky ve výši 42 176,17 Kč, rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem MAGIC SPELL, s.r.o., se sídlem Ludvíka Podéště 771/4, 602 00 Brno, IČ: 269 56 055 pohledávku ve výši 42 176,17 Kč z titulu smluvního úroku z prodlení za nezaplacení faktury č. 4220810258 za dodávku kameniva podle kupní smlouvy č. 0000228005.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 11.11.2010 se žalobce domáhal určení, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 42 176,17 Kč tak, jak je výše uvedeno.

Dle ust. § 157 o.s.ř. v platném znění v odůvodnění rozsudku pro uznání uvede soud pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání.

Žalobce uvedl, že přihlásil do insolvenčního řízení proti dlužníkovi vedenému u zdejšího soudu pod sp. zn. KSBR 26 INS 7971/2010 svou pohledávku v celkové výši 138 359,-Kč sestávající z částky 96 182,83 Kč jako částečně neuhrazené kupní ceny za dodávky kameniva podle smlouvy č. 0000228005 uzavřené mezi právním předchůdcem žalobce a dlužníkem a z částky 42 176,17 Kč jako smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně za období od 3.4.2008 do dne zjištění úpadku dlužníka. Při přezkumném jednání konaném dne 27.10.2010 insolvenční správkyně i úpadce popřeli přihlášenou pohledávku co do výše 42 176,17 Kč z důvodu, že dle jejich názoru nebyla vyčíslena ve výši odpovídající ust. § 369 odst. 1 obch.zákoníku a nařízení vlády č. 142/2006 Sb. (správně č. 142/1994 Sb.), a že úrok z prodlení je ve výši příčící se dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, neboť převyšuje běžnou míru a je nepřiměřený. Dle mínění žalobce úrok ve výši 0,05% denně představuje v přepočtu roční úrokovou sazbu 18,25%, což je sazba nejen se značně blížící úrokové sazbě dle nař. vlády č. 142/1994 Sb., a sazbám ČNB platným v době uzavření kupní smlouvy mezi žalobcem a dlužníkem (10,5%), ale i úrokům bankovních úvěrů poskytovaných v obchodním styku. Úrok v této sjednané výši je zcela běžný v obchodním styku po dlouhá léta, v praxi soudů jej soudy běžně přiznávají a ani dlužník neměl při uzavírání kupní smlouvy proti výši smluvního úroku z prodlení žádné námitky.

Soudu je z úřední činnosti známo, že na přezkumném jednání konaném dne 27.10.2010 byla přezkoumána pohledávka žalobce v celkové výši 138 359,-Kč, přičemž ve výši 96 182,83 Kč byla insolvenční správkyní a dlužníkem uznána a ve výši 42 176,17 Kč představující smluvní úrok z prodlení byla insolvenční správkyní i dlužníkem popřena z důvodů výše uvedených., Žalobce nebyl na přezkumném jednání přítomen. Vyrozumění o popření pohledávky a výzva k podání určovací žaloby byla žalobci doručena dne 2.11.2010. Soud konstatuje, že žaloba byla podána včas.

Soud v rámci přípravy jednání uložil žalované usnesením č.j. KSBR 26 ICm 1663/2010-9 ze dne 17.1.2011 dle ust. § 114b odst. 1 o.s.ř., aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení usnesení písemně vyjádřila ve věci, a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčila rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojila listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označila důkazy k prokázání svých tvrzení. Současně byla žalovaná poučena o tom, že pokud se bez vážného důvodu ve věci včas písemně nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod jí v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti ní žalobou uplatňován, uznává (§ 114b odst. 5 o.s.ř.). Má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal, soud rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 153a odst. 3 o.s.ř.).

Usnesení bylo žalované doručeno dne 21.1.2011, poslední den lhůty k podání písemného vyjádření byl 21.2.2011. Nejpozději tohoto dne by muselo být písemné vyjádření podáno u soudu nebo odevzdáno orgánu, který má povinnost je soudu doručit (např. držitel poštovní licence). Písemné vyjádření žalované datované 23.2.2011 však bylo soudu doručeno elektronicky až 4.4.2011. V elektronickém podání bylo uvedeno a rovněž potvrzeno podatelnou soudu, že bylo elektronicky zasíláno již 23.2.2011. Toho dne však soudu doručeno nebylo. Tato skutečnost však na věci nic nemění, neboť i v případě doručení vyjádření dne 23.2.2011 by nebyla stanovená 30ti denní lhůta dodržena.

Soud má tedy za to, že žalovaná nárok, který je proti ní žalobou uplatňován uznává, a proto rozhodl tímto rozsudkem pro uznání (§ 114b odst. 5, § 153a odst. 3 o.s.ř.).

V souladu s ust. § 153a odst. 4 o.s.ř. nebylo pro vydání tohoto rozsudku nařizováno jednání, rozsudek však byl veřejně vyhlášen dne 27.dubna 2011.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 202 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Proto soud žalobci, který měl úspěch ve sporu, náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

U odvolání proti tomuto rozsudku pro uznání jsou odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm.a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání (§ 205b o.s.ř.).

Krajský soud v Brně dne 27. dubna 2011

JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Vrbová