26 ICm 1352/2011
26 ICm 1352/2011-45

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

PRO UZNÁNÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Zdeňkem Strnadem, Ph.D. v právní věci žalobce Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČ 60192852, Bělehradská 128/222, 120 21, Praha 2, proti žalovanému Ing. Davidu Pufferovi, F. Šrámka 1176/29, 370 01, České Budějovice, insolvenčnímu správci dlužníka Bohuslava Kroniky, rč: 800304/1266, Riegrova 214, 378 10, České Velenice, o žalobě na určení pořadí pohledávky, t a k t o :

I. U r č u j e s e , že pohledávky žalobce v insolvenčním řízení sp. zn. KSCB 26 INS 12108/2010 ve věci dlužníka Bohuslava Kroniky, rč. 800304/1266, bytem Riegrova 214, České Velenice, ve výši 168.222,44 Kč a ve výši 155.442,09 Kč, tj. v celkové výši 323.664,53 Kč jsou zjištěny jako pohledávky nepodmíněné, nevykonatelné a nezajištěné ve smyslu § 2 písm. g) insolvenčního zákona.

II. Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění Žalobce se žalobou doručenou Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 27.5.2011 domáhá rozhodnutí soudu o tom, že pohledávka č. 1 jím přihlášená do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSCB 26 INS 12108/2010 ve věci dlužníka Bohuslava Kroniky, rč: 800304/1266, bytem Riegrova 214, České Velenice, ve výši 168.222,44 Kč a pohledávka č. 2 ve výši 155.442,09 Kč přihlášená v tomtéž řízení, u nichž bylo žalovaným popřeno pořadí, byly zjištěny jako pohledávky nepodmíněné, nevykonatelné a nezajištěné. Žalobce přihlásil přihláškou ze dne 22.2.2011 u nadepsaného soudu do insolvenčního řízení obě pohledávky jako nepodmíněné a nezajištěné majetkem dlužníka, kdy celková výše nezajištěných pohledávek činila 323.664,53 Kč. Při přezkumném jednání dne 30.3.2011 byly obě přihlášené pohledávky žalobcem uznány v přihlášené výši. V usnesení o schválení způsobu oddlužení splátkovým kalendářem však nebyl žalobce zařazen do splátkového kalendáře, když v odůvodnění je uvedeno, že věřitel č. 6 má zajištěnou pohledávku v částce 323.664,53 Kč. Žalovaným bylo tedy popřeno pořadí přihlášených pohledávek, ale o popření pořadí žalovaný žalobce nevyrozuměl. Žalobce má tedy za to, že obě pohledávky byly zcela po právu přihlášeny jako pohledávky nepodmíněné a nezajištěné majetkem dlužníka a popření pořadí pohledávek žalovaným považuje za nedůvodné. Žalobce uvádí, že důvodem vzniku pohledávky č. 1 za dlužníkem je Smlouva o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 3122326651, kdy insolvenční dlužník je hlavním dlužníkem pohledávky. Tato pohledávka je zajištěna pouze prohlášením ručitele Daniela Cinera a ručitele Vladimíra Novotného Dobrovského a není tedy zajištěna majetkem dlužníka. Z tohoto důvodu byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení jako pohledávka nezajištěná majetkem dlužníka, což je zřejmé i z přihlášky této pohledávky. U pohledávky č. 2 platí zcela obdobné důvody jako u pohledávky č. 1, jak to vyplývá ze Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 3122670751, kdy tato pohledávka je zajištěna pouze prohlášením ručitele Evy Novotné a není tedy zajištěna majetkem dlužníka. Byla tedy z tohoto důvodu přihlášena jako pohledávka nezajištěná. Soud vyzval žalovaného ve smyslu ustanovení § 114b o.s.ř. usnesením čj. 26 ICm 1352/2011-14 ze dne 27.3.2012, aby se k žalobě vyjádřil, aby uvedl, zda uplatněný nárok v žalobě uznává, a neuzná-li jej, aby vylíčil rozhodující skutečnosti o věci samé, na nichž staví svoji obranu a označil důkazy k prokázání svých tvrzení. K tomu soud žalovanému stanovil lhůtu 30 dnů. Současně jej poučil o tom, že nemůže-li v této 30 denní lhůtě podat písemné vyjádření ve věci, je povinen před uplynutím této lhůty sdělit soudu, jaký vážný důvod mu v tom brání. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu ve věci samé včas písemně nevyjádří a ani v této lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává a rozhodne rozsudkem pro uznání. Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání (§ 153a odst. 4 o.s.ř.). Podle ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř. rozhodne soud rozsudkem pro uznání také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal ve smyslu ustanovení § 114b odst. 5 o.s.ř. Podle ustanovení § 114b odst. 5 o.s.ř. platí, že jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu včas nevyjádří, ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává, o čemž musí být poučen. V projednávané věci bylo žalovanému usnesení čj.-14 ze dne 27.3.2012 doručeno dne 16.5.2012, tzn. že konec soudem určené lhůty připadl na den 15.6.2012. Žalovaný se ve stanovené lhůtě, ani do doby rozhodování soudu k věci nevyjádřil a soudu ani nesdělil důvody, jaké mu v tom bránily, přestože o následcích takového postupu byl ze strany soudu poučen.

Soud má tedy za to, že žalovaný nárok proti němu uplatňovaný uznává, a proto rozhodl v souladu s ustanovením § 153a odst. 3 o.s.ř. v této věci rozsudkem pro uznání. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ustanovení § 151 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 163 a § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení

Proti tomuto rozsudku je možno podat do 15 dnů ode dne doručení usnesení odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Proti rozsudku pro uznání jsou odvolacím důvodem pouze vady uvedené v ustanovení § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205b o.s.ř.).

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 18. února 2013

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. samosoudce