26 ICm 1034/2010
Číslo jednací: 26 ICm 1034/2010-101

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým, jako samosoudcem v právní věci žalobce INDES INVEST s.r.o.. v reorganizaci, IČ 25431552, Svobody 80, 379 01, Třeboň, zast.: JUDr. Vladimírem Jablonským, advokátem, 28.října 1001/3, 110 00, Praha 1, proti žalovanému BLACKSTRAIT LIMITED, IČ 174690, Omirou 20 5th floor, Nicosia, PC 1097 Kyperská republika, zast.: JUDr. Tomášem Ptáčkem, Loretánské náměstí 109/3, 110 00 Praha 1, za vedlejší účasti Mgr. Ing. Miroslava Kořenáře, F. Škroupa 13, 370 01 České Budějovice, insolvenčního správce dlužníka INDES INVEST, s.r.o., IČ 25431552 o určení výše do insolvenčního řízení přihlášené pohledávky žalovaným č. 1 takto: I. Žaloba na určení, že výše pohledávky žalované přihlášeného do insolvenčního řízení vedeného vůči žalobci činí 84 117 490,11 Kč se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení 16 058,-Kč.

Odůvodnění: Žalobou z 24.8. 2010 domáhá se žalobce vůči žalovanému, za vedlejší účasti insolvenčního správce určení, že žalovaným přihlášená pohledávka do insolvenčního řízení, je co do právního důvodu i výše oprávněná pouze v rozsahu částky ve výši 84 117 490,11 Kč.

V posuzované věci soud konstatoval, že na základě usnesení podepsaného soudu č. j. KSCB 26 INS 1949/2009-A15 ze dne 18. 6. 2009, byl zjištěn úpadek dlužníka INDEST INVEST, s.r.o., IČ 25431552. Následně podepsaný soud svým usnesením č. j. KSCB 26 INS 1949/2009-B37 ze dne 17. 12. 2009, jako způsob řešení dlužníkova úpadku povolil reorganizaci. Při druhém přezkumném jednání konaném dne 27. 7. 2010 dlužník, co do výše částečně popřel přihlášenou pohledávku žalovaného s tím, že dlužník uznává oprávněnost pohledávky tohoto věřitele pouze ve výši 84 117 490,11 Kč.

Dle § 336 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění, má popření pohledávky dlužníkem v reorganizaci tytéž účinky, jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Dle odstavce 1 citovaného ustanovení, není-li stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek v reorganizaci obdobě § 190 až 202. Protože se v předmětné věci jednalo o pohledávku vykonatelnou (mezi účastníky nesporné), uplatnil tak žalobce, jako dlužník svůj nárok incidenční žalobou včas.

Následně však reorganizace, jako způsob řešení dlužníka byla přeměněna v konkurz, a to na základě usnesení podepsaného soudu č. j. KSCB 26 INS 1949/2009 z 9. 11. 2010.

Podle § 154 odst. 1 o.s.ř., je pro rozsudek rozhodující stav v době jeho vyhlášení. V době vyhlášení rozsudku však již žalobce svoji aktivní legitimaci k vedení incidenčního sporu pozbyl. Je-li tak v době vyhlášení rozsudku, již pravomocně úpadek dlužníka řešen konkurzem, nemá dle § 192 odst. 3 IZ popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění. Není zde tak již zákonný ani jiný naléhavý právní zájem na určení, jehož se žalobce v tomto řízení domáhá. Za této situace rozhodl soud, tak jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku a žalobu zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř. Náklady řízení představuje odměna za zastupovaní dle § 5 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve výši 10 000,-Kč, náhrada hotových výdajů dle § 13 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve výši 900,-Kč (6 úkonů právní služby), cestovné ve výši 1 682,-Kč dle vyúčtování žalovaného z 23. 12. 2011 a náhrada za promeškaný čas dle § 14 odst. 3 citované vyhlášky ve výši 800,-Kč (rovněž dle vyúčtování z 23. 12. 2011). K nákladům je rovněž nutné připočíst DPH 2 676,-Kč s tím, že celkový požadavek na náhradu nákladů řízení, který shledal soud důvodným činí 16 058,-Kč. Pro náhradu nákladů řízení, platí v tomto případě ust. § 202 odst. 1 IZ s tím, že náhrada nákladů se pokládá za přihlášenou a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí, jako pohledávka o kterou se vedl spor.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, a to prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 20. 12. 2011

JUDr. Miroslav Veselý samosoudce