26 Cdo 996/2003
Datum rozhodnutí: 29.10.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 996/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobkyně městské části P., proti žalovanému J. S., o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 19 C 86/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. května 2002, č. j. 13 Co 245/2002-34, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 1 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 6. 12. 2001, č. j. 19 C 86/2001-21, uložil žalovanému vyklidit byt označený ve výroku rozsudku do patnácti dnů od právní moci rozsudku a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalovaného Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 29. 5. 2002, č. j. 13 Co 245/2002-34, rozsudek soudu prvního stupně změnil jen tak, že lhůta k vyklizení bytu činí tři měsíce od právní moci rozsudku, jinak jej potvrdil, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný (nezastoupen advokátem) dovolání, v němž namítl nesprávnost právního posouzení věci. Navrhl, aby rozsudek odvolacího soudu byl zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 31 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Podle § 241b odst. 2 věty před středníkem o. s. ř., není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje se obdobě podle § 104 odst. 2 o. s. ř. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Dovolatel nebyl v dovolacím řízení zastoupen advokátem. Z obsahu spisu přitom nevyplývalo, že by sám měl právnické vzděláním. Usnesením ze dne 28. 8. 2002, č. j. 19 C 86/2001-39, vyzval soud prvního stupně žalovaného, aby ve lhůtě deseti dnů předložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování k podání dovolání v této věci, a aby doložil, že dovolání bylo sepsáno advokátem; současně jej poučil o možnosti zastavení dovolacího řízení, nebude-li výzvě vyhověno. Poté, co toto usnesení bylo žalovanému doručeno (16. 9. 2002), požádal o prodloužení lhůty a o ustanovení advokáta.

Usnesením ze dne 29. 10. 2002, č. j. 19 C 86/2001-44, soud prvního stupně prodloužil žalovanému stanovenou lhůtu, a usnesením ze dne 20. 3. 2003, č. j. 19 C 86/2001-50, zamítl žádost žalovaného o ustanovení advokáta.

Usnesení o zamítnutí žádosti o ustanovení advokáta bylo žalovanému doručeno 26. 3. 2003, zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 2 o. s. ř. však nebyla do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalobkyni nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měla proti dovolateli právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2003

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu