26 Cdo 938/2015
Datum rozhodnutí: 15.10.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.26 Cdo 938/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu Doc. JUDr. Věrou Koreckou, CSc., ve věci žalobkyně městské části Praha 17 , se sídlem Praha 6 - Řepy, Žalanského 291, proti žalovaným 1) V. S. , a 2) Ing. H. S. , zastoupeným Mgr. Norbertem Hemelíkem, advokátem se sídlem Říčany, Lipanská 331/7, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 7 C 96/2007-146, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. září 2013, č. j. 21 Co 81/2013-210, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaných (dovolatelů) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 9. 2013, č. j. 21 Co 81/2013-210, odmítl podle § 243c odst. 1 a § 243f odst. 2 o.s.ř. (zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ dále o.s.ř. ), neboť v něm schází náležité vylíčení, v čem dovolatelé spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a o.s.ř.), přičemž tuto vadu, pro niž nelze v dovolacím řízení pokračovat, včas (po dobu trvání lhůty k dovolání) neodstranili (§ 241b odst. 3 o.s.ř.).

Má-li být dovolání přípustné podle § 237 o.s.ř. proto, že napadené rozhodnutí závisí
jak tvrdí dovolatelé na řešení otázky hmotného práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, musí být z obsahu dovolání zřejmé, o kterou otázku jde a od které ustálené rozhodovací praxe (judikatury dovolacího soudu), kterou není nutno vymezit uvedením konkrétní spisové značky, ale i slovním popisem (viz např. rozhodnutí Ústavního soudu České republiky z 18. 12. 2014, sp. zn. IV. ÚS 1256/14) se řešení této právní otázky odchyluje (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod č. 4/2014 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek). Tomuto požadavku však dovolatelé nedostáli. Vyjadřují sice nesouhlas s právním závěrem vyjádřeným v napadeném rozhodnutí (o nesplnění podmínek pro přechod práva nájmu bytu podle § 706 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, zákona č. 40/164 Sb., ve znění zákona č. 132/2011 Sb.), činí tak však prostřednictvím námitek týkajících se nesprávně (neúplně) zjištěného skutkového stavu, resp. vad řízení. Tím uplatňují nezpůsobilý dovolací důvod (§ 241a odst. 1 o.s.ř.).

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. října 2015


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu