26 Cdo 935/2002
Datum rozhodnutí: 29.05.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 935/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce V. V., proti žalované B. J., o vydání klíčů, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 29 C 104/97, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. října 2000, č.j. 12 Co 468/98-44, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 4. 10. 2000, č.j. 12 Co 468/98-44, připustil zpětvzetí žaloby na vydání klíčů, zrušil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 22. 7. 1998, č.j. 29 C 104/97-22, jímž soud prvního stupně žalobě vyhověl, zavázal žalovanou nahradit žalobci náklady řízení před soudy obou stupňů a rozhodl, že žalované se vrací polovina soudního poplatku z odvolání.

Proti usnesení odvolacího soudu, které nabylo právní moci dne 23. 11. 2000, podala žalovaná nezastoupena advokátem dne 7. 12. 2000 dovolání (označené původně jako odvolání ), jímž se domáhala přezkumu výroku o nákladech řízení. Toto dovolání však vzala zpět písemným podáním ze dne 1. 8. 2001, které bylo téhož dne doručeno soudu prvního stupně. Nejvyšší soud České republiky, jemuž byl spis jako soudu dovolacímu předložen dne 22. 5. 2002, proto podle § 243b odst. 4 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil (srov. přechodná ustanovení obsažená v části dvanácté, hlavě první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu prvou o. s. ř. a o skutečnost, že žalobci v dovolacím řízení nevznikly prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2002

JUDr. Hana Müllerová, v.r.

předsedkyně senátu