26 Cdo 928/2004
Datum rozhodnutí: 08.06.2004
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 928/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce města P., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) L. Z. a 2) M. Z., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu a zaplacení částky 101.387,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 12 C 266/2001, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 9. října 2003, č. j. 14 Co 388/2003-175, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Plzeň-město (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 14. května 2002, č. j. 12 C 266/2001-74, ve znění opravných usnesení ze dne 10. září 2002, č. j. 12 C 266/2001-88, a ze dne 27. února 2004, č. j. 12 C 266/2001-195, řízení co do zaplacení částky 880,- Kč zastavil (výrok I.), uložil žalovaným povinnost zaplatit žalobci společně a nerozdílně do tří dnů od právní moci rozsudku částku 100.459,- Kč s příslušenstvím tam specifikovaným (výrok II.), zamítl žalobu co do zaplacení částky 48,- Kč s příslušenstvím tam specifikovaným (výrok III.); výrokem IV. přivolil k výpovědi z nájmu bytu č. 1, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, v přízemí domu v P., I. kategorie, kterou dal žalobce žalovaným , určil, že nájemní poměr skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, uložil žalovaným povinnost byt vyklidit a vyklizený předat žalobci do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a zajištění přístřeší , a výrokem V. rozhodl o nákladech řízení účastníků.

Krajský soud v Plzni jako soud odvolací rozsudkem ze dne 9. října 2003, č. j. 14 Co 388/2003-175, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil v napadené části, tj. ve výrocích II., IV. a V. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Rozsudek odvolacího soudu byl žalovaným doručen dne 27. října 2003. Žalovaní nezastoupeni advokátem dne 23. prosince 2003 podali k poštovní přepravě a dne 29. prosince 2003 soudu prvního stupně doručili podání, které lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o.s.ř. ) považovat za dovolání proti uvedenému potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu. Z důvodů v něm uvedených vyjádřili nesouhlas s rozsudkem odvolacího soudu (a potažmo i soudu prvního stupně) a požádali o jejich přezkoumání .

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobami k tomu oprávněnými účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.) a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o.s.ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzických osob, které ani netvrdily, že mají právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelé nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli usnesením soudu prvního stupně ze dne 22. ledna 2004, č. j. 12 C 266/2001-184, ve znění opravného usnesení ze dne 27. února 2004, č. j. 12 C 266/2001-195, vyzváni, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolili pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Současně byli poučeni, že dovolací řízení bude zastaveno, nepředloží-li v poskytnuté lhůtě plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Usnesení s výzvou bylo dovolatelům doručeno dne 6. února 2004 (opravné usnesení dne 10. března 2004), avšak na uvedenou výzvu nikterak nereagovali, přičemž do současné doby zvláštní podmínku dovolacího řízení v podobě povinného advokátního zastoupení dovolatelů nesplnili.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes provedené opatření soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

O nákladech řízení účastníků bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s. ř.; bylo přitom vzato v úvahu, že žalobci žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. června 2004

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu