26 Cdo 900/2008
Datum rozhodnutí: 22.01.2009
Dotčené předpisy:

26 Cdo 900/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce statutárního města Č. B., proti žalovaným 1) H. M., a 2) A. S., oběma zastoupeným advokátkou, o vyklizení bytu a o zaplacení částky 87.674,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 C 17/2005, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. února 2007, č. j. 8 Co 439/2007-108, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Českých Budějovicích (soud odvolací) usnesením ze dne 27. 2. 2007, č. j. 8 Co 439/2007-108, potvrdil usnesení ze dne 18. 1. 2007, č. j. 10 C 17/2005-101, kterým Okresní soud v Českých Budějovicích (soud prvního stupně) zamítl návrh žalovaných na prominutí zmeškání lhůty k podání dovolání (výrok I.), odmítl dovolání žalovaných proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 22. 6. 2006, č. j. 8 Co 859/2006-84 (výrok II.), a rozhodl o nákladech dovolacího řízení před soudem prvního stupně (výrok III.).


Proti usnesení odvolacího soudu podali žalovaní včasné dovolání, které vzali podáním ze dne 21. 2. 2008 v plném rozsahu zpět.


Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.), proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.


Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalovaným, kteří zavinili zastavení dovolacího řízení.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. ledna 2009


Doc. JUDr. Věra K o r e c k á, CSc., v. r.


předsedkyně senátu