26 Cdo 893/2004
Datum rozhodnutí: 16.06.2005
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 893/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce h. m. P., proti žalovaným 1) R. J., a 2) J. J., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp.zn. 10 C 74/2003, o dovolání první žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. prosince 2003, č.j. 62 Co 481/2003-37, takto:

I. Řízení o dovolání první žalované se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 3. 12. 2003, č.j. 62 Co 481/2003-37, potvrdil rozsudek ze dne 1. 7. 2003, č.j. 10 C 74/2003-15, kterým Obvodní soud pro Prahu 9 (soud prvního stupně) přivolil k výpovědi z nájmu žalovaných k bytu č. 14 o třech pokojích a kuchyni s příslušenstvím, v 5. podlaží domu č.p. 822, v P., k.ú. Č. M., určil, že nájemní vztah skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, žalovaným uložil byt vyklidit do patnácti dnů po zajištění přístřeší a rozhodl o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala první žalovaná (nezastoupena advokátem) dovolání, v němž vyjádřila nesouhlas s rozhodnutími soudů obou stupňů a domáhala se jejich zrušení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí (s výjimkou usnesení o zastavení řízení). Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože první žalovaná, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 15. 3. 2004, č.j. 10 C 74/2003-41, aby si ve stanovené lhůtě zvolila advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu; současně byla poučena o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože uvedené usnesení bylo první žalované doručeno do vlastních rukou dne 18. 3. 2004 (viz dodejku na č.l. 39 verte spisu), dosud této výzvě nevyhověla.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by měl právo vůči první žalované.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. června 2005

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v. r.

předsedkyně senátu