26 Cdo 889/2017
Datum rozhodnutí: 01.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 889/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobce J. V. , zastoupeného Mgr. Lenkou Žváčkovu, advokátkou se sídlem v Brně, Příkop 148/18, proti žalovanému Ing. A. R. , zastoupenému Mgr. Pavlem Kopou, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky 57/142a, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 20 C 23/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. dubna 2015, č. j. 19 Co 329/2014-71, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 4. 2015, č. j. 19 Co 329/2014-71, zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen o. s. ř. ), neboť dovolání bylo vzato zpět.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. března 2017

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu