26 Cdo 872/2004
Datum rozhodnutí: 03.05.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.




26 Cdo 872/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce města V., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) P. Č., a 2) V. Č., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp.zn. 2 C 188/2002, o dovolání prvního žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. října 2003, č.j. 7 Co 1179/2003-87, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Českých Budějovicích (soud odvolací) rozsudkem ze dne 31. 10. 2003, č.j. 7 Co 1179/2003-87, potvrdil rozsudek ze dne 7. 3. 2003, č.j. 2 C 188/2002-54, kterým Okresní soud v Prachaticích (soud prvního stupně) uložil žalovaným vyklidit do patnácti dnů od právní moci rozsudku byt č. 2 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie, a rozhodl o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal první žalovaný (nezastoupen advokátem) dovolání, v němž vyjádřil nesouhlas s napadeným rozsudkem. V přípise ze dne 8. 4. 2004 žalovaný uvedl, že se písemně zříká dříve podaného dovolání k Nejvyššímu soudu ČR v Brně . Vzhledem k obsahu tohoto podání (§ 41 odst. 2 o.s.ř.), které je zpětvzetím dovolání, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by měl právo vůči prvnímu žalovanému.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. května 2005

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v. r.

předsedkyně senátu