26 Cdo 870/2007
Datum rozhodnutí: 15.01.2008
Dotčené předpisy:

26 Cdo 870/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyně Ing. A. H., zastoupené advokátkou, proti žalovanému Ing. I. H., zastoupenému advokátem, o zrušení práva společného nájmu družstevního bytu, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 8 C 816/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. září 2006, č. j. 19 Co 343/2005-137, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.142,- Kč k rukám advokátky, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně se domáhala, aby soud zrušil právo společného nájmu účastníků k družstevnímu bytu v J., S. č. or. 2, situovanému ve III. podlaží předmětného domu, sestávajícímu ze 3 pokojů, kuchyně a příslušenství, označenému jako byt č. 5 (dále jen předmětný byt , resp. byt ), a aby rozhodl, že jako členka družstva bude nadále nájemkyní předmětného bytu ona.


Okresní soud v Jihlavě (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 29. srpna 2005, č. j. 8 C 816/2002-100, zrušil právo společného nájmu účastníků k předmětnému bytu (výrok I.) a rozhodl, že jako členka družstva bude nadále nájemkyní bytu žalobkyně (výrok II.); současně rozhodl o nákladech řízení účastníků (výrok III.).


K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 6. září 2006, č. j. 19 Co 343/2005-137, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (ve výroku I. v tam uvedeném znění) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.


Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný včasné dovolání, jehož přípustnost opřel o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), a v němž výslovně uplatnil dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř., domáhaje se zrušení nejen napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, nýbrž i rozhodnutí soudu prvního stupně,


a vrácení věci k dalšímu řízení soudu prvního stupně.


Žalobkyně ve vyjádření k dovolání vyvracela správnost dovolacích námitek žalovaného a navrhla, aby dovolací soud dovolání odmítl.


Podáním ze dne 14. prosince 2007 (doručeným dovolacímu soudu dne 28. prosince 2007) vzal žalovaný dovolání zpět.


Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.


Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o.s.ř. a zavázal žalovaného, který zavinil zastavení dovolacího řízení, k náhradě nákladů dovolacího řízení, které žalobkyni vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokátky. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 1.500,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč, jež stojí vedle odměny (srov. § 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a z částky 342,- Kč představující 19 % DPH (§ 137 odst. 3 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek


Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.


V Brně dne 15. ledna 2008


JUDr. Miroslav Ferák, v. r.


předseda senátu