26 Cdo 863/2007
Datum rozhodnutí: 08.04.2009
Dotčené předpisy:
26 Cdo 863/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobkyně Ing. K. D., (právní nástupkyně m. č. P. 4,), zastoupené advokátkou, proti žalované S. H., zastoupené advokátem, o zaplacení 47.733,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 57/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. května 2006, č. j. 28 Co 534/2005 a 28 Co 535/2005-98, takto:


Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. listopadu 2008, č.j. 26 Cdo 863/2007-122, se opravuje tak, že v prvním a v druhém odstavci výroku se nesprávný údaj o jednacím čísle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. května 2006 č.j. 28 Co 534/2005 a 28 Co 535/2008-98 nahrazuje správným údajem č.j. 28 Co 534/2005 a 28 Co 535/2005-98 .

O d ů v o d n ě n í :

Písemné vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. listopadu 2008, č.j. 26 Cdo 863/2007-122, trpí zřejmou nesprávností v tom, že v prvním i druhém odstavci výroku je uvedeno namísto správného označení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. května 2006, č.j. 28 Co 534/2005 a 28 Co 535/2005-98, nesprávné označení jako rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. května 2006, č.j. 28 Co 534/2005 a 28 Co 535/2008-98.

Jelikož se daná nesprávnost týká výroku rozsudku, který je zapotřebí z tohoto důvodu opravit, bylo ve smyslu § 164 ve spojení s ustanoveními § 167 odst. 2 a § 243c zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydáno opravné usnesení, jímž byl uvedený nedostatek odstraněn.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. dubna 2009

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu