26 Cdo 857/2014
Datum rozhodnutí: 10.04.2014
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 o. s. ř., § 243c odst. 3 o. s. ř., § 218a o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2, věta třetí o. s. ř.26 Cdo 857/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněného L. L. , proti povinným 1) Mgr. M. B. , 2) P. B. , 3) J. B. , 4) Š. B. , o nařízení exekuce vyklizením nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 0 EXE 8643/2012, o dovolání povinných 1) a 2) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. května 2013, č. j. 25 Co 115/2013-50, takto:

I. Dovolání povinné 1) se odmítá .
II. Řízení o dovolání povinného 2) se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Ústí nad Orlicí (soud prvního stupně) usnesením ze dne 18. 1. 2013,č. j. 0 EXE 8643/2012-30, nařídil podle rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 22. 2. 2011, č. j. 11 C 170/2009-89, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 11. 2011, č. j. 19 Co 402/2011-129, exekuci vyklizením povinných 1), 2), 3), a 4) z nemovitostí rodinného domu na stavební parcele č. 87, této stavební parcely a dalších, ve výroku označených pozemků, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území K. na listu vlastnictví č. 290, a dále exekuci na majetek povinných pro vymožení nákladů exekuce a nákladů oprávněného, které budou v průběhu řízení stanoveny. Provedením exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. Arnošta Hofmana, Exekutorský úřad Pardubice se sídlem v Moravanech, 9. května 215.
K odvolání povinného 2) Krajský soud v Hradci Králové (soud odvolací) usnesením ze dne 28. 5. 2013, č. j. 25 Co 115/2013-50, usnesení soudu prvního stupně ve vztahu mezi oprávněným a odvolatelem potvrdil.
Proti usnesení odvolacího soudu podali povinná 1) a povinný 2), nezastoupeni advokátem, dovolání, která dovolací soud projednal a rozhodl o nich podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. č. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.)
Dovolání povinné 1) bylo podáno opožděně.
Podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení. Podle ustanovení § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.
Jak se podává z obsahu spisu (srov. doručenka na č. l. 50), napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo doručeno povinné 1) dne 12. 7. 2013, proto posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání byl čtvrtek 12. 9. 2013. Bylo-li dovolání podáno prostřednictvím pošty až dne 16. 9. 2013 (viz č. l. 70), stalo se tak po marném uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty.
Se zřetelem k uvedenému Nejvyšší soud dovolání povinné 1) podle ustanovení § 243c odst. 3 a § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl, aniž se zabýval nedostatkem advokátního zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.).
Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).
Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 věty první a třetí o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Vzhledem k tomu, že povinný 2), který je fyzickou osobou, nebyl při podání včasného dovolání zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl soudem prvního stupně (usnesením ze dne 23. 8. 2013, č. j. 0 EXE 8643/2012-65) vyzván, aby si ve stanovené lhůtě zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil.
Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) splněna. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinného 2) pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. dubna 2014 JUDr. Jitka D ý š k o v á
předsedkyně senátu