26 Cdo 789/2006
Datum rozhodnutí: 10.05.2007
Dotčené předpisy:

26 Cdo 789/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce L. Č. r., s.p., proti žalovaným 1) V. Š., zastoupenému advokátem, a 2) H. Š., o zaplacení dlužného nájemného, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 12 C 316/2004, o dovolání prvního žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. října 2005, č. j. 19 Co 454/2005-52, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Ústí nad Orlicí (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 29. 4. 2005, č. j. 12 C 316/2004-29, výrokem I. zastavil řízení vůči 2. žalované co do částky 3.552,50 Kč s příslušenstvím, výrokem II. zamítl žalobu vůči 1. žalovanému na zaplacení částky 32.846,-Kč s příslušenstvím, 2. žalované uložil zaplatit žalobci částku 5.815,50 Kč s příslušenstvím a co do částky 2.639,-Kč žalobu vůči ní zamítl, a výrokem III. rozhodl o nákladech řízení.


K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové (soud odvolací) rozsudkem ze dne 27. 10. 2005, č. j. 19 Co 454/2005-52, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku II., pokud jím byla zamítnuta žaloba proti 1. žalovanému tak, že žalovanému uložil zaplatit žalobci částku 7.384,50 Kč s příslušenstvím, jinak jej potvrdil a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.


Proti rozsudku odvolacího soudu, pokud jím byl změněn rozsudek soudu prvního stupně, podal 1. žalovaný dovolání, jehož přípustnost opřel o ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a navrhl, aby dovolací soud zrušil změnu v rozsudku odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.


Žalobce navrhl, aby dovolání bylo zamítnuto.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo podáno oprávněnou osobou, včas, obsahuje stanovené náležitosti, dovolatel je zastoupen advokátkou a jí bylo dovolání též sepsáno (§ 240 odst. 1, § 241 a § 241a odst. 1 o. s. ř.).


Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Přípustnost dovolání proti rozsudku odvolacího soudu se řídí ustanovením § 237 o. s. ř.


Dovolání však není podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč; k příslušenství se přitom nepřihlíží.


V posuzované věci dovolatel napadá dovoláním rozsudek odvolacího soudu, kterým byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve výroku, jímž bylo rozhodnuto (v neobchodní věci) o částce 7.384,-Kč, tedy o částce nepřevyšující 20.000,- Kč, a přípustnost dovolání je tudíž výslovně vyloučena ustanovením § 237 odst. 2 písm. a) o. s ř.


Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. dovolání pro jeho nepřípustnost odmítl.


Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a 2, § 146 odst. 3 o. s. ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly náklady, na jejich náhradu by měl právo vůči 1. žalovanému.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 10. května 2007


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.


předsedkyně senátu