26 Cdo 785/2014
Datum rozhodnutí: 09.04.2014
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 785/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové v právní věci žalobkyně A. G. , Ž., proti žalované České správě sociálního zabezpečení , se sídlem v Praze 5, Křížova 25, o přezkoumání rozhodnutí správního orgánu, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 25 C 177/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. října 2013, č. j. 5 Co 1887/2013-40, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Krajský soud v Českých Budějovicích (odvolací soud) usnesením ze dne 14. 10. 2013, č. j. 5 Co 1887/2013-40, potvrdil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích (soud prvního stupně) ze dne 20. 6. 2013, č. j. 25 C 177/2013-10, jímž zastavil řízení (§ 103, § 104b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. ), rozhodl o náhradě nákladů řízení a poučil žalobkyni o možnosti podat žalobu ve správním soudnictví; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně (nezastoupena advokátem) včasné dovolání.
Nejvyšší soud jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem nebo notářem.
Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Protože žalobkyně nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. 1. 2014, č. j. 25 C 177/2013-50, vyzvána, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolila pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta. Dostalo se jí rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno a že si může, jsou-li u ní předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, požádat, aby jí byl zástupce ustanoven. Výzva jí byla doručena dne 20. 1. 2014, zástupce si však nezvolila, a ani nepožádala o jeho ustanovení.
Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. tak nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243b a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř. a o skutečnost, že žalované podle obsahu spisu nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti dovolatelce právo.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 9. dubna 2014 JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu