26 Cdo 771/2006
Datum rozhodnutí: 30.11.2006
Dotčené předpisy: § 214 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.

26 Cdo 771/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobkyně V. A., proti žalovaným 1) J. R., a 2) L. R., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 20 C 347/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 6. června 2005, č.j. 30 Co 217/2005-50, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci (soud odvolací) rozsudkem ze dne 6. 6. 2005, č.j. 30 Co 217/2005-50, potvrdil rozsudek ze dne 5. 6. 2003, č.j. 20 C 347/2002-9, kterým Okresní soud v Děčíně (soud prvního stupně) zamítl žalobu na přivolení k výpovědi z nájmu žalované k bytu II. kategorie, sestávajícímu z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím, v D., a rozhodl o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně dovodil, že výpověď z nájmu bytu daná žalobkyní žalovaným je neurčitá, a proto je podle § 37 odst. 1 obč. zák. neplatná.


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně (nezastoupena advokátem) dovolání, v němž navrhla jeho zrušení.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.


Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).


Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Protože žalobkyně nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 19. 10. 2005, č. j. 20 C 347/2002-57, které jí bylo doručeno dne 30. 10. 2005, aby si ve stanovené lhůtě 20 dnů od doručení zvolila právním zástupcem advokáta, předložila plnou moc a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně byla poučena o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, dovolací soud dovolací řízení zastaví, jakož i o tom, že má možnost za splnění podmínek osvobození od soudních poplatků požádat soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Žalobkyně na uvedené usnesení dosud nereagovala a nedostatek právního zastoupení neodstranila.


Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedená opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.


Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalovaným nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měli proti dovolatelce právo.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. listopadu 2006


Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v. r.


předsedkyně senátu