26 Cdo 757/2014
Datum rozhodnutí: 09.04.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 80 písm. c) o. s. ř.26 Cdo 757/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně Mandant spol. s r.o. , se sídlem v České Lípě, Purkyňova 1849, IČO 14888408, zastoupené Mgr. Janou Jankotovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Andrštova 1078/7, proti žalované Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. , se sídlem v České Lípě, Purkyňova 1849, IČO 27283518, zastoupené JUDr. Oldřichem Filipem, advokátem se sídlem v České Lípě, Jiráskova 613, o určení neplatnosti odstoupení od smlouvy o nájmu, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 14 C 34/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 13. září 2013, č. j. 30 Co 22/2013-149, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :
Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 13. 9. 2013, č. j. 30 Co 22/2013-149, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce naléhavého právní zájmu na požadovaném určení srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 4. 2001, sp. zn. 22 Cdo 2147/1999, uveřejněný pod č. 68/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 539/2003, usnesení ze dne 8. 7. 2011, sp. zn. 26 Cdo 430/2011) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.
Námitkami, že odvolací soud zatížil řízení vadami, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, pak dovolatelka uplatnila jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř.
Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. dubna 2014

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu