26 Cdo 731/2009
Datum rozhodnutí: 26.03.2009
Dotčené předpisy:

26 Cdo 731/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce m. Ú. nad L. m. o. N., zastoupeného advokátkou, proti žalované L. K. (dříve Š.), o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 7 C 416/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. dubna 2007, č.j. 12 Co 289/2006-74, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ústí nad Labem (soud odvolací) rozsudkem ze dne 20. 4. 2007, č.j. 12 Co 289/2006-74, potvrdil rozsudek ze dne 23. 1. 2006, č.j. 7 C 416/2005-34, kterým Okresní soud v Ústí nad Labem (soud prvního stupně) přivolil k výpovědi z nájmu bytu č. 12, domu č.p. 579/3 v ulici V O. v Ú. nad L. o velikosti 4+1, I. kategorie , určil, že nájemní poměr skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku a žalované uložil povinnost vyklidit byt do patnácti dnů poté, co jí bude zajištěno náhradní ubytování; dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná nezastoupena advokátem podle obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o.s.ř. ) dovolání.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.


Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.] a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b (o.s.ř.), která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. b) o.s.ř.]. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o.s.ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).


Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno


o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Protože žalovaná, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem


a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 16. 9. 2008, č.j. 7 C 416/2005-127, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Současně byla poučena o tom, že nevyhoví-li výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Dostalo se jí rovněž poučení, že může před uplynutím poskytnuté lhůty navrhnout, aby jí byl pro účely podání dovolání soudem ustanoven zástupce z řad advokátů, má-li za to, že jsou u ní splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, popřípadě že o určení advokáta může požádat Českou advokátní komoru.


Usnesení ze dne 16. 9. 2008, č.j. 7 C 416/2005-127, s výzvou bylo žalované doručeno náhradním způsobem (uložením u provozovatele poštovních služeb ve smyslu ustanovení § 46 odst. 6 o.s.ř.) dne 2. 2. 2009. Žalovaná do současné doby nesplnila zvláštní podmínku dovolacího řízení v podobě povinného advokátního zastoupení.


Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedená soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.


Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. března 2009


JUDr. Miroslav Ferák, v. r.


předseda senátu