26 Cdo 727/2001
Datum rozhodnutí: 16.10.2002
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. f) předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 727/2001

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudkyň JUDr. Hany Müllerové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobce Č. s. b. z. s., oblastního výboru v P., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) M. J., a 2) V. J., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu Plzeň město pod sp. zn. 11 C 423/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 27. října 2000, č. j. 12 Co 848/2000-111, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Plzeň město rozsudkem ze dne 4. 5. 2000, č. j. 11 C 423/99-72, přivolil k výpovědi z nájmu žalovaných k bytu č. 8, I. kategorie, o velikosti 4+1 s příslušenstvím ve druhém poschodí domu č. 2, v P. (dále předmětný byt ), určil, že nájemní poměr žalovaných skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty a žalovaným uložil byt vyklidit do patnácti dnů po uplynutí výpovědní lhůty; dále rozhodl o nákladech řízení. Po provedeném dokazování dospěl k závěru, že jsou dány výpovědní důvody uplatněné ve výpovědi z nájmu bytu (podle § 711 odst. 1 písm. d), g) a h) obč. zák.), dané žalobcem žalovaným. Naplnění prvého z uplatněných výpovědních důvodů shledal soud prvního stupně v tom, že žalobci hrubě porušili svoji povinnost vyplývající z nájmu bytu tím, že přenechali předmětný byt bez souhlasu žalobce do podnájmu jiné osobě - zprvu slečně K., která v bytě bydlela nejméně dva roky, poté R. M., která v bytě bydlela s panem S. D., a v současné době umožnili v bytě bydlení P. T. (zletilé dceři prvního žalovaného). Dovodil dále existenci výpovědního důvodu podle § 711 odst. 1 písm. g) obč. zák., neboť žalovaní vedle toho, že jsou nájemci předmětného bytu mají k dispozici pro svoji bytovou potřebu rodinný dům ve V., který společně postavili, jakož i existenci výpovědního důvodu podle § 711 odst. 1 písm. h) obč. zák., (neužívání bytu bez vážných důvodů).

K odvolání prvního žalovaného Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 27. 10. 2000, č.j. 12 Co 848/2000, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu na přivolení k výpovědi z nájmu žalovaných k předmětnému bytu zamítl; současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů. Odvolací soud dospěl k závěru, že výpověď z nájmu bytu (obsažená v žalobě na přivolení k výpovědi) byla doručena (dne 6. 1. 2000) toliko druhé žalované, a nikoli též jak vyplývá z obsahu spisu - prvnímu žalovanému. Za tohoto stavu neměl soud prvního stupně k výpovědi přivolit (uvedl odvolací soud), neboť právo společného nájmu účastníků je právem nedílným, a proto výpověď z nájmu musí být doručena každému ze společných nájemců . I kdyby však nebylo této formální vady (konstatoval odvolací soud), a bylo možno vycházet z toho, že první žalovaný měl možnost se s výpovědí seznámit - poté, co byla doručena druhé žalované, resp. při jednání konaném dne 3. 2. 2000 - nebyly v této době splněny podmínky pro výpověď z nájmu bytu, když již nebyl dán výpovědní důvod podle § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. (k nedovolenému podnájmu mělo dojít předtím - v letech 1996, 1997, 1998, případně i v roce 1999). Odvolací soud dospěl dále k závěru, že další dva uplatněné výpovědní důvody podle § 711 odst. 1 písm. g) a h) obč. zák. nebyly ve vztahu ke druhé žalované prokázány. Na základě toho uzavřel, že žaloba na přivolení k výpovědi není důvodná.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž uplatnil dovolací důvod podle § 237 odst. 1 písm. f) o. s. ř. Odvolacímu soudu vytýká nesprávný procesní postup za situace, kdy zjistil, že ze strany soudu došlo k procesnímu pochybení ve smyslu ust.§ 79 odst. 3 OSŘ . Dovozuje, že žalobce byl pochybením okresního soudu (nedoručením žaloby prvnímu žalovanému) zkrácen na svých právech, a že řízení vykazovalo takové vady, pro které nemohlo být žalobě vyhověno. Uvádí, že žalobci bylo tímto znemožněno jednat před soudem, což vedlo k porušení zásady rovnosti stran. Podle názoru dovolatele měl odvolací soud po zjištění nedostatků předchozího řízení rozsudek okresního soudu zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení . Navrhl, aby rozsudky soudů obou stupňů byly zrušeny a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Vyjádření k dovolání nebylo podáno.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to je podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2001). Vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno 27. 10. 2000, Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (dále též jen o. s. ř. ).

Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), za splnění zákonné podmínky advokátního zastoupení dovolatele (§ 241 odst. 1 a 2 o. s. ř.) a je podle § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř. přípustné, neboť směřuje proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé.

Z ustanovení § 242 odst. 1 a 3 o. s. ř. vyplývá, že dovolací soud je vázán uplatněným dovolacím důvodem, včetně toho, jak jej dovolatel obsahově vymezil. K vadám uvedeným v § 237, a pokud je dovolání přípustné, i k vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241 odst. 3 písm. b/ o. s. ř.) dovolací soud přihlédne, i když nebyly dovoláním uplatněny.

Vzhledem k tomu, že dovolatel výslovně namítá vadu upravenou v § 237 odst. 1 písm. f) o. s. ř., zabýval se dovolací soud tím, zda řízení namítanou vadou trpí.Podle § 237 odst. 1 písm. f) o. s. ř. je dovolání přípustné (a současně důvodné), jestliže účastníku řízení byla v průběhu řízení nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před soudem.Námitka žalobce, že mu byla odňata možnost jednat před soudem tím, že v důsledku pochybení soudu prvního stupně nebyla prvnímu žalovanému doručena žaloba (obsahující výpověď z nájmu bytu), resp. tím, že odvolací soud, poté, co uvedený nedostatek zjistil, rozsudek soudu prvního stupně nezrušil, a věc mu nevrátil k dalšímu řízení, není důvodná.I když obecně by bylo možno ze skutečnosti, že účastníku řízení (žalovanému) nebyla doručena žaloba usoudit, že mu v důsledku toho byla odňata možnost jednat před soudem (§ 237 odst. 1 písm. f) o. s. ř.), nelze dovozovat, že by tím byla způsobena všem účastníkům řízení újma na jejich právech.

Nejvyšší soud zaujal ve svém rozhodnutí ze dne 30. 6. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1990/97, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2001, pod pořadovým číslem 66, právní názor, který sdílí i v této věci, že k vadě podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. f) o.s.ř. přihlíží dovolací soud jen tehdy, byla-li v průběhu řízení nesprávným právním postupem soudu odňata možnost jednat před soudem dovolateli. Jak se uvádí v odůvodnění citovaného rozhodnutí, z povahy sporného řízení, jakožto řízení charakterizovaného tím, že proti sobě stojí dva subjekty s opačnými zájmy na výsledku řízení vyplývá, že každý z účastníků řízení má svůj vlastní (většinou od opačného účastníka odlišný) zájem i na tom , jak bude řízení před soudem probíhat. Je přirozené, že účastník, který je spokojen s výsledkem řízení, nepociťuje jako újmu na svých právech skutečnost, že mohlo dojít v jeho neprospěch k porušení procesních předpisů. V rozporu s uvedeným principem řízení by naopak bylo, pokud by se účastník, v jehož neprospěch k žádnému porušení procesního předpisu nedošlo, mohl takového porušení, jež bylo učiněno v neprospěch jiného účastníka řízení, domáhat proto, aby dosáhl příznivějšího rozhodnutí ve svůj prospěch. Odnětí možnosti jednat před soudem se musí tedy týkat toho účastníka, který se této vady řízení dovolává.Z uvedeného lze učinit závěr, že řízení v dané věci není postiženo vadou upravenou v § 237 odst. 1 písm. f) o. s. ř.Naplnění této vady, ani tzv. jiné vady řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241 odst. 3 písm. b/ o. s. ř.) neshledává dovolací soud ani v tom, že jak namítá dovolatel odvolací soud nezrušil rozsudek soudu prvního stupně a nevrátil mu věc k dalšímu řízení.Z obsahu spisu protokolu o jednání před odvolacím soudem, konaným dne 27. 10. 2000 (č. l. 108, 108 verte) vyplývá, že odvolací soud učinil z vyjádření prvního žalovaného i z obsahu spisu zjištění, že žaloba (obsahující výpověď z nájmu bytu) nebyla tomuto účastníku řízení doručena. Právní zástupkyně žalobce toto zjištění nezpochybnila, nenavrhla provedení dalších důkazů, které z pohledu dosavadního řízení nebyly relevantní, nežádala, aby rozsudek soudu prvního stupně byl zrušen, a uvedla: odkazuji na písemné vyjádření k podanému odvolání prvého odpůrce s tím, že tedy i vzhledem k nové situaci žádám, aby Okresní (míněno zřejmě Krajský) soud v Plzni rozhodl . Nelze tedy učinit závěr, že by žalobci nebyla dána možnost vyjádřit se k provedeným důkazům, případně navrhnout jiné důkazy, a právně a skutkově argumentovat. V dovolání pak žalobce nezpochybňuje závěr odvolacího soudu, že prvnímu žalovanému nebyla žaloba (výpověď z nájmu bytu) doručena; toliko (jak bylo výše dovozeno nedůvodně) namítá, že mu byla v důsledku toho odňata možnost jednat před soudem.

Jiné vady uvedené v § 237 odst. 1 o. s. ř., ani tzv. jiné vady řízení (§ 241 odst. 3 písm. b/ o. s. ř.), k nimž dovolací soud přihlíží z úřední povinnosti (§ 242 odst.2 věta první o. s. ř.), v dovolání tvrzeny nebyly, a z obsahu spisu se nepodávají. Rozsudek odvolacího soudu je tedy v mezích otevřených dovolacímu přezkumu správný. Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243b odst. 1 věty před středníkem o. s. ř. zamítl.Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází ze skutečnosti, že dovolatel nebyl v tomto řízení úspěšný a žalovaným (dle obsahu spisu) náklady dovolacího řízení, na jejichž náhradu by měli vůči procesně neúspěšnému žalobci nárok (§ 243b odst.4, § 224 odst.1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř.) nevznikly.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. října 2002

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v.r.

předsedkyně senátu