26 Cdo 721/2015
Datum rozhodnutí: 17.09.2015
Dotčené předpisy: § 240 o. s. ř.26 Cdo 721/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu Doc. JUDr. Věrou Koreckou, CSc., ve věci žalobkyně hl. m. Prahy , se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, zastoupené prof. Dr.h.c. JUDr. Janem Křížem, CSc., advokátem se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, proti žalovanému ORIS Praha, spol. s r.o., IČO 43004474, se sídlem Praha 10, Konopišťská 739/16, zastoupenému JUDr. Ondřejem Rathouským, advokátem se dílem Praha 1, Ovocný trh 8, o vyklizení nemovitostí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 28 C 122/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. dubna 2014, č. j. 13 Co 69/2014-267, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í:

Žalovaný podal dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze (soudu odvolacího) ze dne 16. 4. 2014, č. j. 13 Co 69/2014-267.
Nejvyšší soud dovolání podle § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění do 31. 12. 2013 (srov. článek II., bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb., a část první, článek II. bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť bylo podáno opožděně.
Podle § 240 o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odst. 1). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (odst. 2 věta první před středníkem o. s. ř.). Lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do tří měsíců od doručení (odst. 3).
Vzhledem k tomu, že žalovaný byl o možnosti podat dovolání poučen správně, měl pro podání dovolání lhůtu dva měsíce od doručení rozhodnutí odvolacího soudu (§ 240 odst. 1 o. s. ř.). Jak je zřejmé z obsahu spisu, dovoláním napadený rozsudek byl tehdejšímu právnímu zástupci žalovaného doručen dne 23. 4. 2014 (viz č. l. 271 verte) a nabyl tohoto dne právní moci. Poslední den lhůty k podání dovolání připadl na 23. 6. 2014 (pondělí). Dovolání žalovaného adresované soudu prvního stupně, bylo dáno k poštovní přepravě dne 26. 6. 2014 (viz č. l. 311), tedy po uplynutí zákonem stanovené lhůty, jejíž zmeškání nelze prominout. Nejvyšší soud proto opožděné dovolání podle § 243b odst. 5 věty první, § 218a o. s. ř. odmítl.
Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, nejde-li o rozhodnutí, jímž se řízení končí.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. září 2015

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu