26 Cdo 718/2010
Datum rozhodnutí: 21.04.2011
Dotčené předpisy: § 107 odst. 1 o. s. ř., § 107 odst. 3 o. s. ř., § 107 odst. 5 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.
26 Cdo 718/2010


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobkyně AUTOSLUŽBA Praha a.s. "v likvidaci" , IČ: 45271941, zaniklé 13. 10. 2010, posledně sídlem v Praze 3, Sudoměřská 1644, proti žalované ALIMEX LEASING, s.r.o. v likvidaci , IČ: 63995859, se sídlem v Praze 7, Bubenské nábřeží 306, zastoupené likvidátorkou Z. M., právně zastoupené Mgr. Michalem Hanzlíkem, advokátem se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1685/19, o zaplacení částky 117.810,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 28 C 389/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. prosince 2006, č. j. 62 Co 417/2006-27, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalované ALIMEX LEASING, s. r. o., rozsudkem ze 6. 12. 2006, č. j. 62 Co 417/2006-27, potvrdil ve věci samé rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze 16. 6. 2005, č. j. 28 C 389/2004-14, jímž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni AUTOSLUŽBA Praha a. s. v likvidaci , částku 117.810,- Kč s příslušenstvím, a to vše do tří dnů od právní moci rozsudku, a změnil jej ve výroku o nákladech řízení. Dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Protože jde o rozsudek vydaný před 1. 7. 2009, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (čl. II, bod 12. tohoto zákona) dále o.s.ř. , a § 243c odst. 2 občanského soudního řádu ve znění uvedené novely.
V průběhu dovolacího řízení bylo zjištěno z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu C, vložky 39492, že rozhodnutím valné hromady žalované z 20. 4. 2009, které bylo zapsáno 10. 6. 2006, byla žalovaná zrušena bez právního nástupce s likvidací a likvidátorkou byla jmenována Z. M.
Dále bylo zjištěno z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddílu B, vložky 1421, že usnesením tohoto soudu z 22. 1. 2010, č. j. MSPH 88 INS 2215/2009-B-23, byl zrušen konkurs na majetek žalobkyně po splnění rozvrhového usnesení. Z tohoto důvodu byla žalobkyně usnesením téhož soudu z 21. 9. 2010, č. j. B 1421-1, které nabylo právní moci dne 13. 10. 2010, k tomuto dni vymazána z obchodního rejstříku.
Podle ustanovení § 107 odst. 1 o.s.ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat, a to s procesním nástupcem účastníka (§ 107 odst. 1 věta třetí o.s.ř.), jímž je v případě právnické osoby podle ustanovení § 107 odst. 3 o.s.ř. (nestanoví-li zákon jinak) ten, kdo po zániku právnické osoby vstoupil do jejích práv a povinností, popřípadě převzal práva a povinnosti, o něž v řízení jde. Podle ustanovení § 107 odst. 5 věty první o.s.ř. neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví. Ustanovení § 107 o.s.ř. platí přiměřeně pro řízení u dovolacího soudu (srov. § 243c odst. 1 o.s.ř.). Povahou věci, která neumožňuje v řízení pokračovat, je míněna též situace, kdy zaniklý účastník řízení nemá žádného právního nástupce.
Protože žalobkyně zanikla bez právního nástupce ve smyslu § 107 odst. 3 o.s.ř., nezbylo dovolacímu soudu, než dovolací řízení podle 107 odst. 5 věty první o.s.ř. ve spojení s § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavit.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 21. dubna 2011

JUDr. Marie Rezková předsedkyně senátu