26 Cdo 717/2015
Datum rozhodnutí: 18.11.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.26 Cdo 717/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní senátu Doc. JUDr. Věrou Koreckou, CSc., ve věci žalobce Ing. arch. J. P. , P., zastoupeného Mgr. Danielem Šimánkem, advokátem se sídlem Čelákovice, Vašátkova 176, proti žalovanému JUDr. Tomáši Pelikánovi , se sídlem Praha 1, Dušní 22, insolvenčnímu správci úpadce Pražského stavebního družstva Praha, IČO 00033243, se sídlem Praha 5, Na Hutmance 7/300, zastoupeného Mgr. Karlem Volfem, advokátem se sídlem Praha 5, Jindřicha Plachty 28, o nahrazení projevu vůle, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 6 C 239/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. července 2014, č. j. 54 Co 264/2014-98, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.380,- Kč, k rukám Mgr. Karla Volfa, advokáta se sídlem Praha 5, Jindřicha Plachty 3163/28, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í:

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání žalobce (dovolatele) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2014, č.j. 54 Co 264/2014-98, odmítl podle § 243c odst. 1 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. dále jen o. s. ř. ), neboť neobsahuje náležitosti vyžadované ustanovením § 241a odst. 2 o. s. ř., přičemž tyto vady (nedostatky), pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, dovolatel včas (po dobu trvání lhůty k dovolání) neodstranil (§ 241b odst. 3 o. s. ř.). Konkrétně v dovolání schází relevantní údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř. považuje pro účely přípustnosti dovolání za splněné. Ve vztahu k přípustnosti dovolání totiž pouze uvedl, že opírá přípustnost dovolání o ust. § 237 o. s. ř. , aniž by vymezil, o který ze čtyř v úvahu přicházejících případů přípustnosti se jedná, tj. zda napadené rozhodnutí závistí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva: 1/ při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo 2/ která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo 3/ která je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo 4/ má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; takovéto vymezení nelze dovodit ani z obsahu dovolání.
Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí (exekuce).

V Brně dne 18. listopadu 2015

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu