26 Cdo 687/2004
Datum rozhodnutí: 15.04.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 687/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce Stavebního bytového družstva H., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) J. S., zastoupené advokátkou a 2) M. S., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp.zn. 110 C 285/2002, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. července 2003, č.j. 11 Co 320/2003-50, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 7. 1. 2003, č.j. 110 C 285/2002-29, přivolil k výpovědi ze společného nájmu žalovaných k družstevnímu bytu č. 10, sestávajícímu ze tří pokojů a kuchyně s příslušenstvím, v bloku č. 239, na ulici D. 1139/87b v H. P., určil, že nájemní poměr skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty a žalovaným uložil povinnost byt vyklidit do patnácti dnů po zajištění přístřeší; dále rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 18. 7. 2003, č. j. 11 Co 320/2003-50, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že uplatněný výpovědní důvod podle § 711 odst. 1 písm. d) obč.zák. je dán, neboť žalovaní nezaplatili nájemné za dobu delší než tři měsíce.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní (nezastoupeni advokátem) včasné dovolání, ve kterém vyjádřili nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu, poukázali na důvody, pro které nezaplatili nájemné, a požádali o to, aby žaloba byla znovu přešetřena .

Podáním ze dne 9. 2. 2004 vzala první žalovaná prostřednictvím zvolené advokátky dovolání zpět.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. řízení o dovolání první žalované zastavil.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout (s výjimkou rozhodnutí o zastavení dovolacího řízení). Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože druhý žalovaný, který je fyzickou osobou, nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 21. 11. 2003, č.j. 110 C 285/2002-58, aby si ve lhůtě tří týdnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně byl poučen o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože toto usnesení bylo druhému žalovanému doručeno dne 15. 1. 2004 (viz dodejku na č.listu 58 spisu), doposud na výzvu nereagoval.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání druhého žalovaného pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci v dovolacím řízení nevznikly náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalovaným, kteří procesně zavinili zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 15. dubna 2005

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á, CSc.

předsedkyně senátu