26 Cdo 670/2014
Datum rozhodnutí: 24.04.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 670/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobců a) J. K. , T., b) M. K. , T., c) P. K. , Č. T., proti žalovanému Exekutorskému úřadu v Ostravě , se sídlem v Ostravě-Mariánských Horách, Slévárenská 410/14, o zrušení příkazu k úhradě nákladů exekuce, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 3 Na 157/2013, o dovolání žalobce a) proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. prosince 2013, č. j. 8 As 103/2013-25, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce a) proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. prosince 2013, č. j. 8 As 103/2013-25, se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Řízení o dovolání žalobce a) proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 12. 2013, č. j. 8 As 103/2013-25, jímž byla zamítnuta jeho žádost o osvobození od soudních poplatků za řízení o kasační stížnosti směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2013, č. j. 3 Na 157/2013-45 a jímž byl vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000,- Kč, Nejvyšší soud České republiky pro nedostatek funkční příslušnosti podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), zastavil (srov. též např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 1. 2008, sp. zn. 30 Cdo 4496/2007, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2363/2004).
Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. dubna 2014
JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu