26 Cdo 655/2006
Datum rozhodnutí: 31.08.2006
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.

26 Cdo 655/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce města O., zastoupeného advokátkou, proti žalované I. L., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp.zn. 9 C 166/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. prosince 2003, č.j. 19 Co 43/2003-36, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně (soud odvolací) rozsudkem ze dne 17. 12. 2003, č.j. 19 Co 43/2003-36, potvrdil ve výroku o věci samé rozsudek ze dne 4. 9. 2002, č.j. 9 C 166/2002-18, kterým Okresní soud ve Zlíně (soud prvního stupně) uložil žalované povinnost vyklidit byt č. 101, sestávající z 1 pokoje, kuchyně a příslušenství, v I. podlaží domu č.p. 1595 v ulici K. Č. v O. a vyklizený jej předat žalobci do 15 dnů od právní moci rozsudku a rozhodl o nákladech řízení; odvolací soud dále ve výroku o nákladech řízení rozsudek soudu prvního stupně změnil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) blanketní dovolání, obsahující toliko sdělení, že dovolání doplní advokát, který jí bude na základě její žádosti ustanoven Českou advokátní komorou.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.


Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).


Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Protože žalovaná, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 15. 6. 2004, č.j. 9 C 166/2002-43, aby ve stanovené lhůtě dovolání doplnila; rovněž byla poučena o povinném zastoupení advokátem a o tom, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolání odmítnuto. Protože dovolatelka této výzvě nevyhověla, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 27. 9. 2005, č. j. 9 C 166/2002-47, opětovně vyzvána, aby si ve stanovené lhůtě zvolila pro dovolací řízení zástupcem advokáta, předložila jeho plnou moc a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně byla poučena o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože posléze uvedené usnesení bylo žalované doručeno dne 3. 11. 2005 (viz doručenka na č.l. 47 verte spisu), dosud této výzvě nevyhověla.


Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla, přes soudem prvního stupně provedená opatření, do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.


Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek


V Brně dne 31. srpna 2006


Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v.r.


předsedkyně senátu