26 Cdo 64/2010
Datum rozhodnutí: 08.06.2010
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
26 Cdo 64/2010


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce Ing. H. T. , zastoupeného JUDr. Svatoplukem Bílým, advokátem se sídlem v Praze 4, Jihlavská 823/78, proti žalovaným: 1) Z. H. a 2) J. H. , zastoupeným JUDr. Zuzanou Feldmanovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Bořivojova 108, o vyklizení pobytových místností, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 23 C 233/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. května 2009, č. j. 30 Co 22/2009-173, takto:

I. Výrok usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2010, č. j. 26 Cdo 64/2010-194, pod bodem II. se opravuje tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovaným společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení namísto 1.000,- Kč správně 1.120,- Kč.

II. Odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2010, č. j. 26 Cdo 64/2010-194, se opravuje tak, že tyto náklady sestávají z odměny advokátky v částce namísto 400,- Kč správně 520,- Kč a činí celkem namísto 1.250,- Kč správně 1.120,- Kč.

Odůvodnění:
Žalovaní podáním z 21. 4. 2010 navrhli opravu usnesení Nejvyššího soudu z 24. 2. 2010, č. j. 26 Cdo 64/2010-194, s tím, že výrok rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neodpovídá jeho odůvodnění a že při stanovení jejich výše mělo být zohledněno, že advokátka žalovaných v dovolacím řízení učinila dva úkony právní pomoci převzetí věci a vyjádření k dovolání.

Nejvyšší soud rozhodl o opravě chyb ve shora označeném rozhodnutí podle § 164 občanského soudního řádu.

Náklady odvolacího řízení se v daném případě sestávají z odměny advokátky v částce 520,- Kč (§ 2 odst. 1, § 14 odst. 3 ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1, § 18 odst. 1 a § 19a vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění), paušální náhrady hotových výdajů ve výši 2x 300,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění) a činí celkem 1.120,- Kč. Právní zástupkyně žalovaných sice s vyjádřením k dovolání žalobce ze 7. 1. 2010 předložila plnou moc žalovaných z 18. 12. 2009, kterou jí zmocnili k zastupování v dovolacím řízení. Z obsahu spisu se však podává, že jejich právní zastoupení převzala již 20. 9. 2005 a od té doby nezaniklo. Z tehdy udělené plné moci vyplývá, že se vztahuje i na řízení o opravných prostředcích, a proto nezanikla dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo nalézací řízení skončeno (§ 28 odst. 6 občanského soudního řádu).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 8. června 2010

JUDr. Marie Rezková, v. r.
předsedkyně senátu