26 Cdo 63/2014
Datum rozhodnutí: 23.01.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.26 Cdo 63/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné JUDr. M. C., P., zastoupené Mgr. Darinou Čunderlíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Římská 36, proti povinnému J. M. , K., pro 22.320,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 128 Nc 1208/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. dubna 2013, č. j. 10 Co 45/2013-100, takto:
Dovolání povinného se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 24. 4. 2013, č. j. 10 Co 45/2013-100, potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově ze dne 17. 9. 2012, č. j. 128 Nc 1208/2007-86, jímž soud prvního stupně zamítl návrh povinného na zastavení exekuce nařízené k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 22.320,- Kč s příslušenstvím, nákladů předcházejícího řízení ve výši 8.441,- Kč a nákladů oprávněné a exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny.
Dovolání povinného proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ).
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. ledna 2014
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu