26 Cdo 624/2014
Datum rozhodnutí: 16.04.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 72/1994Sb.26 Cdo 624/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v právní věci žalobce Společenství vlastníků jednotek Herlíkovická č.p. 1021 , se sídlem v Praze 9, Herlíkovická 1021/2, IČO 28443411, zastoupeného Mgr. Ing. Petrou Fifkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 288/17, proti žalované EXCON Development, s.r.o. se sídlem v Praze 9, Sokolovská 187/203, IČO 27162290, o uložení povinnosti odstranit vady věci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 10 C 169/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. září 2013, č. j. 28 Co 288/2013-96, takto:

I. Dovolání se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Městský soud v Praze (odvolací soud) rozsudkem ze dne 25. 9. 2013, č. j. 28 Co 288/2013-96, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 (soud prvního stupně) ze dne 28. 3. 2013, č. j. 10 C 169/2011-75, ve výroku ve věci samé, kterým byla zamítnuta žaloba, jíž se žalobce domáhal odstranění blíže specifikovaných vad na společných částech domu budovy, na adrese H., P., a ve výroku, kterým byla žalobci uložena povinnost nahradit žalované náklady řízení, změnil však jejich výši; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Shodně se soudem prvního stupně dovodil, že společenství vlastníků jednotek není oprávněno uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady předmětu koupě, plynoucí ze smluv o převodu jednotek, uzavřených třetími osobami (vlastníky jednotek); uplatnění nároků z odpovědnosti za vady, plynoucí ze smluv o převodu jednotek, není výkonem správy domu podle § 9 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
Dovolání žalobce proti rozsudku odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ) oprávněnou osobou (účastníkem řízení) za splnění podmínky advokátního zastoupení (§ 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.), ale není přípustné podle § 237 o. s. ř.
Při právním posouzení aktivní legitimace společenství vlastníků jednotek k uplatňování nároků z odpovědnosti za vady předmětu koupě, plynoucí ze smluv o převodu jednotek, uzavřených třetími osobami (vlastníky jednotek), jež bylo dovoláním zpochybněno, se odvolací soud neodchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu (např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2007, sp. zn. 32 Cdo 1389/2007, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2012, sp. zn. 29 Cdo 874/2011, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2044/2011) a není důvod, aby bylo rozhodováno jinak.
Vytýká-li dovolatel, že odvolací soud zatížil řízení vadami, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, uplatnil nezpůsobilý dovolací důvod (§ 241a odst. 1 o. s. ř.).
Proto dovolací soud podle § 243c odst. 1 o. s. ř. podané dovolání odmítl.
Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. dubna 2014
JUDr. Jitka D ý š k o v á
předsedkyně senátu