26 Cdo 62/2014
Datum rozhodnutí: 19.02.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.26 Cdo 62/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, IČO: 64949681, zastoupené JUDr. Jiřím Vlasákem, advokátem se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, proti povinné A. H. , H., pro 22.924,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově pod sp. zn. 127 EXE 4194/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. června 2013, č. j. 66 Co 462/2013-34, takto:
Dovolání se odmít á. O d ů v o d n ě n í :


Napadeným usnesením odvolací soud odmítl odvolání proti usnesení okresního soudu ze dne 14. 1. 2013, č. j. 127 EXE 4194/2012-20, jímž nařídil exekuci pro uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 22.924,- Kč s příslušenstvím a pro náklady exekuce.
Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 237, § 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. ).
Nejvyšší soud proto dovolání povinné podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3) odmítl.
Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení poskytnuté účastníkům odvolacím soudem v písemném vyhotovení jeho rozhodnutí (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a nález Ústavního soudu ze dne 2. 12. 2008, sp. zn. II. ÚS 323/07 uveřejněný pod číslem 210/2008 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. (§ 87 a násl.) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. února 2014 JUDr. Pavlína Brzobohatá předsedkyně senátu