26 Cdo 604/2017
Datum rozhodnutí: 28.03.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 604/2017
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobkyně Náboženské společnosti českých unitářů , se sídlem v Praze 1, Karlova 186/8, IČO 00460524, zastoupené JUDr. Soňou Petříkovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Amurská 847/5, proti žalované B. H. , o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 65 C 132/2013, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. července 2016, č. j. 70 Co 254/2016-78, takto:

Řízení o dovolání žalované se zastavuje .

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Žalovaná nezastoupena advokátem napadla dovoláním usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2016, č. j. 70 Co 254/2016-78, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20. 4. 2016, č. j. 65 C 132/2013-74, kterým žalované nepřiznal osvobození od soudních poplatků.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolatelka i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 3. 11. 2016, č. j. 65 C 132/2013-85) nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. března 2017
JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu